Projekty

Výskumné projekty, v ktorých som (bola) hlavnou riešiteľkou:
1.    Sociokultúrny vývin v obci Liptovská Teplička od druhej polovice 20. storočia. VEGA 01-0656-11,  Doba riešenia:2011-2013 (UKF Nitra)

2.    Vybrané kapitoly z dejín etnológie na Slovensku (osobnosti, inštitúcie). KEGA 090UK-4/2011 Spoluriešitelia: Mgr. Margita Jágerová, PhD. (UKF),  Mgr. Ľuboš Kačírek, PhD. , PhDr. Zita Škovierová, CSc., Mgr. Michal Nemec (všetci KEKA FiF UK Bratislava)Doba riešenia: 2011 – 2013

3.  Dejiny etnológie na Slovensku v 20. storočí. Inštitúcie, osobnosti, projekty, výsledky. VEGA č 1/0166/08. V spolupráci s ÚEt SAV a KEKA FF UK Bratislava, Doba riešenia: 2008-2010.

4.  Dynamika skupinovej identity z hľadiska časových a priestorových determinácií.  VEGA č. 2/1050/21. Doba riešenia: 2001 – 2003. ÚEt SAV

5. Etnológia v regiónoch. Dejiny slovenskej etnológie od 20. storočia na základe výskumu vybraných osobností z regionálnych inštitúcií. VEGA 1/0371/17, 2017 -2019, (UKF Nitra)

Ostatné výskumné projekty:

Migrations and intercultural interactions. (Bulgar-Slovak parallels) – bilateral project ÚEt SAV Bratislava – Institute of Ethnology and Folklore Studies with National Ethnographic Museum, Bulgarian Academy of Sciences, 2015-2017, riešiteľka.

Podoby a spoločenské funkcie tradičnej hudby a tanca v súčasnosti VEGA  1/0852/172017 -2019 (UKF Nitra). Členka riešiteľského tímu.
Sviatky a rituály -ich spoločenské kontexty a funkcie (Slovensko, 21. storočie),

VEGA 2/0062/17, 2017 -2020 (Ústav etnológie SAV). Členka riešiteľského tímu.

Etnologické aspekty tradičnej kalendárnej obyčajovej kultúry v súčasnej vidieckej spoločnosti, VEGA  1/0644/14 , 2014-2016 (UKF Nitra) Členka riešiteľského tímu.

Rituálne správanie ako strategický nástroj skupinovej identifikácie: Sociálne a kultúrne kontexty súčasných sviatkov na Slovensku; projekt VEGA 2/0088/14; 2014-2016. Členka riešiteľského tímu.

Čo je to sviatok v 21. storočí na Slovensku? K otázke sociálneho kontextu rituálov; projekt VEGA 2/0069/11; 2011–2013, Členka riešiteľského tímu.

Naratívna každodennosť socializmu. VEGA 62030039, 2010-2012. Členka riešiteľského tímu.

Naratívna každodennosť v kontexte historických zlomov v Česko(a)Slovensku po roku 1948, 1968, 1989, 1993 z pohľadu dynamiky vývoja hodnôt, VEGA 2/6059/26, 2006–2009. Členka riešiteľského tímu.

Etnologické súvislosti civilizačných a kultúrnych zmien každodennej kultúry na Slovensku.  VEGA 1/3750/06, Doba riešenia:2006-2008. (UKF Nitra) Členka riešiteľského tímu

Miestny a regionálny rozvoj v kontexte európskej integrácie. VEGA 2/5104/25  2005–2007. Členka riešiteľského tímu.

Bautechnische, architektonische und soziale Verbesserungen von Plattenbausiedlungen in Wien und Bratislava INTERREG IIIA (Stavebné, architektonické a sociálne aspekty panelových sídlisk vo Viedni a Bratislave) 2003–2006 (Institut für Stadt und Regionalforschung ÖAW) – partnerka v projekte.

Akcia Rakúsko-Slovensko: Okrajové oblasti stredoeurópskych miest, štruktúra a dynamika sociálnych procesov s spôsobu bývania v priestore Viedne a Bratislavy. 2001-2002 Institut für Stadt- und Regionalforschung ÖAW Wien, partnerka v projekte.

Socio-kultúrne trendy slovenského vidieka: začleňovanie rozvojových programov do regionálnych a lokálnych rovín VEGA č. 2/7181/21, 2000–2002. Členka riešiteľského tímu.

Imigrácia ako faktor kultúrnych zmien v 20. storočí. VEGA 1/6122/99, 1999–2001. (UKF Nitra) Členka riešiteľského tímu.

Procesy diferenciácie lokálneho spoločenstva (na príklade skupinových vzťahov v mestskom a vidieckom prostredí);  1996–1998. Členka riešiteľského tímu.

​Dynamika sociálnych procesov v podmienkach veľkých miest strednej Európy (Odraz historických zmien v každodennom živote obyvateľov); 1993–1995. Členka riešiteľského tímu.

Bulhari na Slovensku-etnokultúrne charakteristiky a súvislosti, medzinárodný projekt SAV, BAV, 1999–2004. Členka riešiteľského tímu.

 

Pridaj komentár