Projekty

Výskumné projekty, v ktorých som (bola) hlavnou riešiteľkou:
1.   Etnológia v regiónoch. Dejiny slovenskej etnológie od 20. storočia na základe výskumu vybraných osobností z regionálnych inštitúcií. VEGA 1/0371/17, 2017 -2019, (UKF Nitra)

2. Sociokultúrny vývin v obci Liptovská Teplička od druhej polovice 20. storočia. VEGA 01-0656-11,  Doba riešenia:2011-2013 (UKF Nitra)

3.  Vybrané kapitoly z dejín etnológie na Slovensku (osobnosti, inštitúcie). KEGA 090UK-4/2011 Spoluriešitelia: Mgr. Margita Jágerová, PhD. (UKF),  Mgr. Ľuboš Kačírek, PhD., PhDr. Zita Škovierová, CSc., Mgr. Michal Nemec (všetci KEKA FiF UK Bratislava)Doba riešenia: 2011 – 2013

4.  Dejiny etnológie na Slovensku v 20. storočí. Inštitúcie, osobnosti, projekty, výsledky. VEGA č 1/0166/08. V spolupráci s ÚEt SAV a KEKA FF UK Bratislava, Doba riešenia: 2008-2010.

5.  Dynamika skupinovej identity z hľadiska časových a priestorových determinácií.  VEGA č. 2/1050/21. Doba riešenia: 2001 – 2003. ÚEt SAV

Ostatné výskumné projekty:

Sociokultúrny kapitál úspešných obcí ako zdroj udržateľného rozvoja slovenského vidieka. APVV-16-0115. Doba riešenia 2017-2022. Ústav etnológie SAV, Spoluriešitelia: Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, Univerzita Konštantína Filozofa Nitra. Zodp. riešiteľ D. Luther.

IDENTITA. SK- spoločná platforma architektúry, dizajnu a sociálnych vied. APVV-16-0567. Doba riešenia 2017-2022. STU, zodp. riešiteľka V. Kotrádyová.

Migrations and intercultural interactions. (Bulgar-Slovak parallels) – bilateral project ÚEt SAV Bratislava – Institute of Ethnology and Folklore Studies with National Ethnographic Museum, Bulgarian Academy of Sciences, 2015-2017, riešiteľka.

Sviatky a rituály -ich spoločenské kontexty a funkcie (Slovensko, 21. storočie),VEGA 2/0062/17, 2017 -2020 (Ústav etnológie SAV). Členka riešiteľského tímu.

Etnologické aspekty tradičnej kalendárnej obyčajovej kultúry v súčasnej vidieckej spoločnosti, VEGA  1/0644/14 , 2014-2016 (UKF Nitra) Členka riešiteľského tímu.

Rituálne správanie ako strategický nástroj skupinovej identifikácie: Sociálne a kultúrne kontexty súčasných sviatkov na Slovensku; projekt VEGA 2/0088/14; 2014-2016, (Ústav etnológie SAV). Členka riešiteľského tímu.

Čo je to sviatok v 21. storočí na Slovensku? K otázke sociálneho kontextu rituálov; projekt VEGA 2/0069/11; 2011–2013, (Ústav etnológie SAV). Členka riešiteľského tímu.

Naratívna každodennosť socializmu. VEGA 62030039, 2010-2012. (Ústav etnológie SAV). Členka riešiteľského tímu.

Naratívna každodennosť v kontexte historických zlomov v Česko(a)Slovensku po roku 1948, 1968, 1989, 1993 z pohľadu dynamiky vývoja hodnôt, VEGA 2/6059/26, 2006–2009. (Ústav etnológie SAV). Členka riešiteľského tímu.

Etnologické súvislosti civilizačných a kultúrnych zmien každodennej kultúry na Slovensku.  VEGA 1/3750/06, Doba riešenia:2006-2008. (UKF Nitra) Členka riešiteľského tímu

Miestny a regionálny rozvoj v kontexte európskej integrácie. VEGA 2/5104/25  2005–2007. (Ústav etnológie SAV). Členka riešiteľského tímu.

Bautechnische, architektonische und soziale Verbesserungen von Plattenbausiedlungen in Wien und Bratislava INTERREG IIIA (Stavebné, architektonické a sociálne aspekty panelových sídlisk vo Viedni a Bratislave) 2003–2006 (Institut für Stadt und Regionalforschung ÖAW) – partnerka v projekte.

Akcia Rakúsko-Slovensko: Okrajové oblasti stredoeurópskych miest, štruktúra a dynamika sociálnych procesov s spôsobu bývania v priestore Viedne a Bratislavy. 2001-2002 Institut für Stadt- und Regionalforschung ÖAW Wien, partnerka v projekte.

Socio-kultúrne trendy slovenského vidieka: začleňovanie rozvojových programov do regionálnych a lokálnych rovín VEGA č. 2/7181/21, 2000–2002.  (Ústav etnológie SAV). Členka riešiteľského tímu.

Imigrácia ako faktor kultúrnych zmien v 20. storočí. VEGA 1/6122/99, 1999–2001. (UKF Nitra) Členka riešiteľského tímu.

Procesy diferenciácie lokálneho spoločenstva (na príklade skupinových vzťahov v mestskom a vidieckom prostredí);  1996–1998. (Ústav etnológie SAV). Členka riešiteľského tímu.

​Dynamika sociálnych procesov v podmienkach veľkých miest strednej Európy (Odraz historických zmien v každodennom živote obyvateľov); 1993–1995. (Ústav etnológie SAV). Členka riešiteľského tímu.

Bulhari na Slovensku-etnokultúrne charakteristiky a súvislosti, medzinárodný projekt SAV, BAV, 1999–2004. Členka riešiteľského tímu.

 

Pridaj komentár