Projekty

Výskumné projekty, v ktorých som (bola) hlavnou riešiteľkou:
1.   Etnológia v regiónoch. Dejiny slovenskej etnológie od 20. storočia na základe výskumu vybraných osobností z regionálnych inštitúcií. VEGA 1/0371/17, 2017 -2019, (UKF Nitra)

Ethnology in the Regions. History of theSslovak Ethnology in the 20th Century an the Basis of the Research the Personalities from regional Institutions.

Key words: history of ethnology, region, museum, ethnologist, Field research

Project is focused on research of ethnologists and major amateur collectors of folk culture phenomena, who made their career outside of the central ethnological institutions or they are the representatives of ethnic minorities in Slovakia and at the same time they are considered as knowledgeable experts within their region and ethnology in general. The aim of the research is to collect data about them – bibliographic, archival, and if possible also in the form of interviews, based on the analysis of the material to highlight their contribution to the regional culture as well as the entire scientific discipline.

2. Sociokultúrny vývin v obci Liptovská Teplička od druhej polovice 20. storočia. VEGA 01-0656-11,  Doba riešenia:2011-2013 (UKF Nitra)

Social and cultural development in the village Liptovská Teplička since the second half of the 20th century.

Key words: local community, lifestyle, village of the year, institution, Gypsies

The project focuses on the most comprehensive ethnological research of the village Liptovská Teplička, the lifestyle development against the background of political, economic and social changes in society since the second half of the 20th century. Emphasis will be on monitoring changes in the occupational structure of the population, the survival strategies of individuals and families, forming of the local social structures after the 1989, cohesion of citizens and their participation in comunnal life, cultural activities of the community, particularities and the effect of the regional education at the local primary school, and on the integration of the Gypsies´ community and formation of the local identity. This locality was chosen as an example of a succ

3.  Vybrané kapitoly z dejín etnológie na Slovensku (osobnosti, inštitúcie). KEGA 090UK-4/2011 Spoluriešitelia: Mgr. Margita Jágerová, PhD. (UKF),  Mgr. Ľuboš Kačírek, PhD., PhDr. Zita Škovierová, CSc., Mgr. Michal Nemec (všetci KEKA FiF UK Bratislava)Doba riešenia: 2011 – 2013

Selected chapters from the history of ethnology in Slovakia (personalities, institutions).
Key words: institutions, personalities, ethnological projects and results

The research and education project is aimed at creating a comprehensive development overview Slovak ethnology, her genesis. It focuses on leading scientific, research and educational activities museums with an emphasis on the periodicity of the 20th century, during which both ethnology and institutions, which represent it, have undergone significant content, formal and ideological changes. special accent will be given to the leading personalities of science and the appreciation of their lifelong scientific work. The planned outputs from the project are in addition to the digital form of a university textbook a collection of short documentaries about the most prominent personalities of ethnology. another the output will be complemented by the backbone of the virtual encyclopedia of the history of ethnology in the Slovak Republic. Part of it will also be the processing of lifelong bibliographies of selected scientific figures. 
At the same time, the project strongly emphasizes the share of ethnology in the knowledge of the cultural heritage of Slovakia in the year 20. century.
 

4.  Dejiny etnológie na Slovensku v 20. storočí. Inštitúcie, osobnosti, projekty, výsledky. VEGA č 1/0166/08. V spolupráci s ÚEt SAV a KEKA FF UK Bratislava, Doba riešenia: 2008-2010.

The History of Ethnology in Slovakia in the 20th century. The Institutions, Personalities, Projects, and Results

Key words: history of ethnology, culture anthropology, ethnological institutions, ethnologist

The research project is oriented on the creating of the complementation of the knowledge’s about the development of Slovak ethnology in the 20. century. This project chart and show contemporary state of knowledge of the history of ethnology in the last century, when the research, collecting and educational institutions have founded and the discipline itself has got through important and significant changes. Special will be focussed the personalities of the ethnology and evaluation they scientific works. The planning results will be monographic and the collection of film document and bibliographies of the important personalities in ethnology and virtual encyclopaedia with principal points of ethnological history too. Partly on this project we are working in
this time. The goal is completisation the knowledges and to create the periodisation of history of ethnology in Slovakia. The project accented the dived the ethnology on the discovering the culture heritage in the Slovakia in the 20. century.

5.  Dynamika skupinovej identity z hľadiska časových a priestorových determinácií.  VEGA č. 2/1050/21. Doba riešenia: 2001 – 2003. ÚEt SAV

Ostatné výskumné projekty:

Sociokultúrny kapitál úspešných obcí ako zdroj udržateľného rozvoja slovenského vidieka. APVV-16-0115. Doba riešenia 2017-2022. Ústav etnológie SAV, Spoluriešitelia: Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, Univerzita Konštantína Filozofa Nitra. Zodp. riešiteľ D. Luther.

Socio-cultural capital of successful villages as a source of sustainable development of the Slovak countryside.

The project is focused on research, analysis and interpretation of socio-cultural capital and potential of eight successful Slovak villages, holders of the title „The Village of the Year“, which may be a source of inspiration for other villages in order to improve the quality of life in rural environment in Slovakia. The starting point will be the
analysis of local activities in economic, environmental, social and cultural sphere (from the perspective of cultural heritage). The final outcome will be a comparative interpretation of the positives and the negatives of local human and socio-cultural resources. The  assumption is that sustainable development of the region, including local communities, closely depends on the way, how it can use its own socio-cultural capital (or how to
systematically form it). The project will collect and present good and bad practices and will reveal qualitative differences in the contemporary way of life in the Slovak countryside. The main ambition is to demonstrate sustainability of rural way of life and innovative forms of rural economies and socio-cultural activities.

IDENTITA. SK- spoločná platforma architektúry, dizajnu a sociálnych vied. APVV-16-0567. Doba riešenia 2017-2022. STU, zodp. riešiteľka V. Kotrádyová.

IDENTITY. SK – a common platform of architecture, design and social sciences.

Migrations and intercultural interactions. (Bulgar-Slovak parallels) – bilateral project ÚEt SAV Bratislava – Institute of Ethnology and Folklore Studies with National Ethnographic Museum, Bulgarian Academy of Sciences, 2015-2017, riešiteľka.

Sviatky a rituály -ich spoločenské kontexty a funkcie (Slovensko, 21. storočie),VEGA 2/0062/17, 2017 -2020 (Ústav etnológie SAV). Členka riešiteľského tímu.

Etnologické aspekty tradičnej kalendárnej obyčajovej kultúry v súčasnej vidieckej spoločnosti, VEGA  1/0644/14 , 2014-2016 (UKF Nitra) Členka riešiteľského tímu.

Rituálne správanie ako strategický nástroj skupinovej identifikácie: Sociálne a kultúrne kontexty súčasných sviatkov na Slovensku; projekt VEGA 2/0088/14; 2014-2016, (Ústav etnológie SAV). Členka riešiteľského tímu.

Čo je to sviatok v 21. storočí na Slovensku? K otázke sociálneho kontextu rituálov; projekt VEGA 2/0069/11; 2011–2013, (Ústav etnológie SAV). Členka riešiteľského tímu.

Naratívna každodennosť socializmu. VEGA 62030039, 2010-2012. (Ústav etnológie SAV). Členka riešiteľského tímu.

Naratívna každodennosť v kontexte historických zlomov v Česko(a)Slovensku po roku 1948, 1968, 1989, 1993 z pohľadu dynamiky vývoja hodnôt, VEGA 2/6059/26, 2006–2009. (Ústav etnológie SAV). Členka riešiteľského tímu.

Etnologické súvislosti civilizačných a kultúrnych zmien každodennej kultúry na Slovensku.  VEGA 1/3750/06, Doba riešenia:2006-2008. (UKF Nitra) Členka riešiteľského tímu

Miestny a regionálny rozvoj v kontexte európskej integrácie. VEGA 2/5104/25  2005–2007. (Ústav etnológie SAV). Členka riešiteľského tímu.

Bautechnische, architektonische und soziale Verbesserungen von Plattenbausiedlungen in Wien und Bratislava INTERREG IIIA (Stavebné, architektonické a sociálne aspekty panelových sídlisk vo Viedni a Bratislave) 2003–2006 (Institut für Stadt und Regionalforschung ÖAW) – partnerka v projekte.

Akcia Rakúsko-Slovensko: Okrajové oblasti stredoeurópskych miest, štruktúra a dynamika sociálnych procesov s spôsobu bývania v priestore Viedne a Bratislavy. 2001-2002 Institut für Stadt- und Regionalforschung ÖAW Wien, partnerka v projekte.

Socio-kultúrne trendy slovenského vidieka: začleňovanie rozvojových programov do regionálnych a lokálnych rovín VEGA č. 2/7181/21, 2000–2002.  (Ústav etnológie SAV). Členka riešiteľského tímu.

Imigrácia ako faktor kultúrnych zmien v 20. storočí. VEGA 1/6122/99, 1999–2001. (UKF Nitra) Členka riešiteľského tímu.

Procesy diferenciácie lokálneho spoločenstva (na príklade skupinových vzťahov v mestskom a vidieckom prostredí);  1996–1998. (Ústav etnológie SAV). Členka riešiteľského tímu.

Dynamika sociálnych procesov v podmienkach veľkých miest strednej Európy (Odraz historických zmien v každodennom živote obyvateľov); 1993–1995. (Ústav etnológie SAV). Členka riešiteľského tímu.

Bulhari na Slovensku-etnokultúrne charakteristiky a súvislosti, medzinárodný projekt SAV, BAV, 1999–2004. Členka riešiteľského tímu.

 

Pridaj komentár