Projekty

Výskumné projekty, v ktorých som (bola) hlavnou riešiteľkou:

Revitalizácia kultúrneho dedičstva vo verejnom priestore ako reflexia globálnych vplyvov na vidiecke a mestské komunity. VEGA 2/0058/22, SAV, doba riešenia 2022-2005.

Etnológia v regiónoch. Dejiny slovenskej etnológie od 20. storočia na základe výskumu vybraných osobností z regionálnych inštitúcií. VEGA 1/0371/17, 2017 -2019, (UKF Nitra) Ethnology in the Regions. History of theSslovak Ethnology in the 20th Century an the Basis of the Research the Personalities from regional Institutions.

Sociokultúrny vývin v obci Liptovská Teplička od druhej polovice 20. storočia. Social and cultural development in the village Liptovská Teplička since the second half of the 20th century. VEGA 01-0656-11,  Doba riešenia:2011-2013 (UKF Nitra)

Vybrané kapitoly z dejín etnológie na Slovensku (osobnosti, inštitúcie). Selected chapters from the history of ethnology in Slovakia (personalities, institutions).KEGA 090UK-4/2011 Spoluriešitelia: Mgr. Margita Jágerová, PhD. (UKF),  Mgr. Ľuboš Kačírek, PhD., PhDr. Zita Škovierová, CSc., Mgr. Michal Nemec (všetci KEKA FiF UK Bratislava)Doba riešenia: 2011 – 2013

 Dejiny etnológie na Slovensku v 20. storočí. Inštitúcie, osobnosti, projekty, výsledky. The History of Ethnology in Slovakia in the 20th century. The Institutions, Personalities, Projects, and Results. VEGA č 1/0166/08. V spolupráci s ÚEt SAV a KEKA FF UK Bratislava, Doba riešenia: 2008-2010.

Dynamika skupinovej identity z hľadiska časových a priestorových determinácií.  VEGA č. 2/1050/21. Doba riešenia: 2001 – 2003. ÚEt SAV

Ostatné výskumné projekty:

SUB- KIK – Suburbanizácia: Komunita, identita a každodennosť APVV (2021-2025) SAV.  Zodp. riešiteľ Mgr. Šuška Pavel, PhD.

Všeobecným cieľom predkladaného projektu je rozšírenie poznania o aktuálnom procese suburbanizácie v zázemí hlavného mesta. Skúmaniu suburbanizácie doposiaľ dominovali skôr kvantitatívne analýzy základných procesov(migrácie, výstavba, zmeny krajinných štruktúr), na ktoré je nazerané z perspektívy metropolitného územia. V prostredí dynamickej zmeny však pod vplyvom intenzívnej migrácie dochádza k významným sociálnym transformáciám, k vyjednávaniu a vytváraniu nových identít, k prehodnocovaniu vzťahu k lokalite a (re)definovaniu individuálneho prežívania domova. Hlavným cieľom projektu je preto analyzovať špecifické miestotvorné procesy a vzťahy, na ktorých sa podieľajú jednotlivci a skupiny rôznych sociodemografických charakteristík (vek, rod, etnicita,religiozita, sociálne postavenie a iné) a súvisiacich identít. Tie sú ďalej premietnuté do individuálnych preferencií,predstáv či noriem a konfrontované so sociálno-kultúrnym a inštitucionálnym kontextom v suburbií. Suburbánny priestor má z hľadiska sociálno-kultúrnych aspektov špecifické postavenie. Na jednej strane je evidentný heterogénny prúd prisťahovalcov odlišných skúseností, svetonázoru a sociálneho statusu a na druhej je priestorom, kde sa tieto prichádzajúce identity stretávajú a navzájom interagujú. Výstupom tejto interakcie môže byť často neurčitý hybridný konglomerát, či prechod k akémusi novotvaru, zliatine, vytvorenej kombináciou a pretavením týchto východiskových kultúrnych prvkov. Dochádza tu k vyjednávaniu a vytváraniu nových identít, k prehodnocovaniu vzťahu k lokalite, spoločenstvu a redefinovaniu individuálneho i kolektívneho prežívania domova.Ústredná kategória domova nie je statickým, ale naopak, procesuálnym – premenlivým fenoménom.

Suburbanization: Community, identity and everydayness

Fašiangy v kultúrnohistorickej perspektíve a ich aktuálne podoby
vo vidieckom prostredí.  VEGA č 1/0215/21  UKF Nitra  (2021-2023). Zodp. riešiteľka M. -Jágerová

Proces eventizácie vo sviatkovej kultúre Slovenska v 21. storočí. (The Process of Eventisation in the Festive Culture of Slovakia in the 21st Century.) VEGA 2/0064/21, SAV, 2021-2023.

Sociokultúrny kapitál úspešných obcí ako zdroj udržateľného rozvoja slovenského vidieka. APVV-16-0115. Doba riešenia 2017-2022. Ústav etnológie SAV, Spoluriešitelia: Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, Univerzita Konštantína Filozofa Nitra. Zodp. riešiteľ D. Luther.

Socio-cultural capital of successful villages as a source of sustainable development of the Slovak countryside.

The project is focused on research, analysis and interpretation of socio-cultural capital and potential of eight successful Slovak villages, holders of the title „The Village of the Year“, which may be a source of inspiration for other villages in order to improve the quality of life in rural environment in Slovakia. The starting point will be the
analysis of local activities in economic, environmental, social and cultural sphere (from the perspective of cultural heritage). The final outcome will be a comparative interpretation of the positives and the negatives of local human and socio-cultural resources. The  assumption is that sustainable development of the region, including local communities, closely depends on the way, how it can use its own socio-cultural capital (or how to
systematically form it). The project will collect and present good and bad practices and will reveal qualitative differences in the contemporary way of life in the Slovak countryside. The main ambition is to demonstrate sustainability of rural way of life and innovative forms of rural economies and socio-cultural activities.

IDENTITA. SK- spoločná platforma architektúry, dizajnu a sociálnych vied. APVV-16-0567. Doba riešenia 2017-2022. STU, zodp. riešiteľka V. Kotrádyová.

IDENTITY. SK – a common platform of architecture, design and social sciences.

Migrations and intercultural interactions. (Bulgar-Slovak parallels) – bilateral project ÚEt SAV Bratislava – Institute of Ethnology and Folklore Studies with National Ethnographic Museum, Bulgarian Academy of Sciences, 2015-2017, riešiteľka.

Sviatky a rituály -ich spoločenské kontexty a funkcie (Slovensko, 21. storočie), VEGA 2/0062/17, 2017 -2020 (Ústav etnológie SAV). Členka riešiteľského tímu.

Etnologické aspekty tradičnej kalendárnej obyčajovej kultúry v súčasnej vidieckej spoločnosti, VEGA  1/0644/14 , 2014-2016 (UKF Nitra) Členka riešiteľského tímu.

Rituálne správanie ako strategický nástroj skupinovej identifikácie: Sociálne a kultúrne kontexty súčasných sviatkov na Slovensku; projekt VEGA 2/0088/14; 2014-2016, (Ústav etnológie SAV). Členka riešiteľského tímu.

Čo je to sviatok v 21. storočí na Slovensku? K otázke sociálneho kontextu rituálov; projekt VEGA 2/0069/11; 2011–2013, (Ústav etnológie SAV). Členka riešiteľského tímu.

Naratívna každodennosť socializmu. VEGA 62030039, 2010-2012. (Ústav etnológie SAV). Členka riešiteľského tímu.

Naratívna každodennosť v kontexte historických zlomov v Česko(a)Slovensku po roku 1948, 1968, 1989, 1993 z pohľadu dynamiky vývoja hodnôt, VEGA 2/6059/26, 2006–2009. (Ústav etnológie SAV). Členka riešiteľského tímu.

Etnologické súvislosti civilizačných a kultúrnych zmien každodennej kultúry na Slovensku.  VEGA 1/3750/06, Doba riešenia:2006-2008. (UKF Nitra) Členka riešiteľského tímu

Miestny a regionálny rozvoj v kontexte európskej integrácie. VEGA 2/5104/25  2005–2007. (Ústav etnológie SAV). Členka riešiteľského tímu.

Bautechnische, architektonische und soziale Verbesserungen von Plattenbausiedlungen in Wien und Bratislava INTERREG IIIA (Stavebné, architektonické a sociálne aspekty panelových sídlisk vo Viedni a Bratislave) 2003–2006 (Institut für Stadt und Regionalforschung ÖAW) – partnerka v projekte.

Akcia Rakúsko-Slovensko: Okrajové oblasti stredoeurópskych miest, štruktúra a dynamika sociálnych procesov s spôsobu bývania v priestore Viedne a Bratislavy. 2001-2002 Institut für Stadt- und Regionalforschung ÖAW Wien, partnerka v projekte.

Socio-kultúrne trendy slovenského vidieka: začleňovanie rozvojových programov do regionálnych a lokálnych rovín VEGA č. 2/7181/21, 2000–2002.  (Ústav etnológie SAV). Členka riešiteľského tímu.

Imigrácia ako faktor kultúrnych zmien v 20. storočí. VEGA 1/6122/99, 1999–2001. (UKF Nitra) Členka riešiteľského tímu.

Procesy diferenciácie lokálneho spoločenstva (na príklade skupinových vzťahov v mestskom a vidieckom prostredí);  1996–1998. (Ústav etnológie SAV). Členka riešiteľského tímu.

​Dynamika sociálnych procesov v podmienkach veľkých miest strednej Európy (Odraz historických zmien v každodennom živote obyvateľov); 1993–1995. (Ústav etnológie SAV). Členka riešiteľského tímu.

Bulhari na Slovensku-etnokultúrne charakteristiky a súvislosti, medzinárodný projekt SAV, BAV, 1999–2004. Členka riešiteľského tímu.

 

Pridaj komentár