KEGA a VEGA projekty

Projekt KEGA

Číslo grantu:  090UK-4/2011
Názov grantu: Vybrané kapitoly z dejín etnológie na Slovensku (osobnosti, inštitúcie)
Zodpovedný riešiteľ: Doc. PhDr. Zuzana Beňušková, CSc. (do roku 2011 PhDr. Katarína Nádaská, PhD.)
Spoluriešitelia: Mgr. Margita Jágerová, PhD. (UKF),  Mgr. Ľuboš Kačírek, PhD. , PhDr. Zita Škovierová, CSc., Mgr. Michal Nemec (všetci KEKA FiF UK Bratislava),
Doba riešenia: 2011 – 2013

Výskumno-edukačný projekt je zameraný na dotvorenie čo najkomplexnejšieho prehľadu vývoja slovenskej etnológie, jej genézy.  Osobitný akcent bude daný na popredné osobnosti vednej disciplíny a zhodnotenie ich celoživotného vedeckého diela.  Plánované  výstupy  z  projektu  sú  okrem  digitálnej  formy  vysokoškolskej doplnkovej učebnice  aj  v podobe kolekcie krátkych filmových dokumentov o najvýraznejších osobnostiach etnológie. Ďalším výstupom bude dotvorenie oporných bodov virtuálnej encyklopédie dejín etnológie na Slovensku. Súčasťou bude aj spracovanie celoživotných bibliografií vybraných vedeckých osobností. Viaceré súčasti tohto projektu sú už čiastočne rozpracované, cieľom je sústrediť ich do komplexného celku. Hlavným vedecko-edukačným cieľom je vytvorenie multimediálnej databázy pre vytváranie e-learningových kurzov dejín etnológie.

VÝSLEDKY

Textová časť    

Dejiny slovenskej etnológie v 20. storočí

Beňušková, Z.: Bibliografia časopisu Etnologické rozpravy za roky 1996-2011.  Etnologické rozpravy 19, 2012, č. 1-2, s.  255-295.

http://www.zuzanabenuskova.sk/wp-content/uploads/2013/08/ER-2012.pdf

Kačírek, Ľ.: Životné jubileum Štefana Mruškoviča. Muzeológia a kultúrne dedičstvo 2013, č. 1, s. 120-124.

Texty k filmovým dokumentom Osobnosti slovenskej etnológie

Beňušková, Zuzana: PhDr. Ester Plicková, CSc. Osobnosť a dielo : textová príloha k filmovému dokumentu Osobnosti slovenskej etnológie – Ester Plicková. – Nitra : UKF, 2011. – 64 s. – ISBN 978-80-8094-960-0.

PhDr. Ester Plicková, CSc.

Beňušková, Zuzana: PhDr. Soňa Švecová, CSc. Osobnosť a dielo : textová príloha k filmovému dokumentu Osobnosti slovenskej etnológie – Soňa Švecová. – Nitra : UKF, 2011. – 76 s. – ISBN 978-80-8094-961-7.

PhDr. Soňa Švecová, CSc.

Bez filmového dokumentu:

Putz, Richard: PhDr. Ema Kahounová-Drábiková, život a dielo

PhDr. Ema Drábiková, CSc.

Filmové dokumenty: pozri Osobnosti slovenskej etnológie