Dejiny slovenskej etnológie v 20. storočí. 2013

Projekt KEGA

Číslo grantu:  090UK-4/2011
Názov grantu: Vybrané kapitoly z dejín etnológie na Slovensku (osobnosti, inštitúcie)
Zodpovedný riešiteľ: Doc. PhDr. Zuzana Beňušková, CSc. (do roku 2011 PhDr. Katarína Nádaská, PhD.)
Spoluriešitelia: Mgr. Margita Jágerová, PhD. (UKF),  Mgr. Ľuboš Kačírek, PhD. , PhDr. Zita Škovierová, CSc., Mgr. Michal Nemec (všetci KEKA FiF UK Bratislava),
Doba riešenia: 2011 – 2013

Výskumno-edukačný projekt je zameraný na dotvorenie čo najkomplexnejšieho prehľadu vývoja slovenskej etnológie, jej genézy.  Osobitný akcent bude daný na popredné osobnosti vednej disciplíny a zhodnotenie ich celoživotného vedeckého diela.  Plánované  výstupy  z  projektu  sú  okrem  digitálnej  formy  vysokoškolskej doplnkovej učebnice  aj  v podobe kolekcie krátkych filmových dokumentov o najvýraznejších osobnostiach etnológie. Ďalším výstupom bude dotvorenie oporných bodov virtuálnej encyklopédie dejín etnológie na Slovensku. Súčasťou bude aj spracovanie celoživotných bibliografií vybraných vedeckých osobností. Viaceré súčasti tohto projektu sú už čiastočne rozpracované, cieľom je sústrediť ich do komplexného celku. Hlavným vedecko-edukačným cieľom je vytvorenie multimediálnej databázy pre vytváranie e-learningových kurzov dejín etnológie.

OPONENTÚRA PROJEKTU: 10.12. o 14.00, Ústav etnológie SAV

Plán cieľov podľa podanej žiadosti o dotáciu na projekt KEGA

Zhromaždenie písomných aj vizuálnych prameňov (práca v inštitucionálnych a súkromných archívoch), ktoré vyústi do kvalitatívneho zberu empirických dát prostredníctvom využitia metódy oral history v kombinácii so sprehľadnením dosial publikovaných prác o dejinách etnológie. Osobitná metóda práce bude využitie vizuálnej antropológie formou interview a nakrúcania filmového materiálu s poprednými osobnosťami slovenskej etnológie. Hlavným vedecko-edukačným cieľom je vytvorenie multimediálnej databázy pre vytváranie e-learningových kurzov dejín etnológie.

Spracovanie získaných dát, príprava publikácie Dejiny etnológie na Slovensku v 20. storočí, finalizácie filmových dokumentov (strih, zvuk, komentáre). Začiatkom tejto etapy sprístupníme novú webovú stránku venovanú periodizácii dejín etnológie v 20.  storočí s najvýznamnejšími vedeckými výsledkami a virtuálnu encyklopédiu popredných osobností slovenskej etnológie. Záverečným výstupom bude publikácia, DVD nosiče (5 osobností) a virtuálna encyklopédia.

VÝSLEDKY

Textová časť    

Dejiny slovenskej etnológie v 20. storočí

Štúdie:

Jágerová, M.: Katedra etnológie a etnomuzikológie FF UKF v Nitre v dvadsaťročnej retrospektíve a v jej aktuálnom dianí. Etnologické rozpravy 19, 2012, č. 1-2, s. 10-25.

http://www.zuzanabenuskova.sk/wp-content/uploads/2013/08/ER-2012.pdf

Prehľadové práce:

Beňušková, Z.: Rozhovor s Mgr. K. Kiráyovou, PhD., riaditeľkou Slovenského osvetového centra v Maďarsku. Etnologické rozpravy 19, 2012, č. 1-2, s.  228-234.

http://www.zuzanabenuskova.sk/wp-content/uploads/2013/08/ER-2012.pdf

Beňušková, Z.: Bibliografia časopisu Etnologické rozpravy za roky 1996-2011.  Etnologické rozpravy 19, 2012, č. 1-2, s.  255-295.

http://www.zuzanabenuskova.sk/wp-content/uploads/2013/08/ER-2012.pdf

Kačírek, Ľ.: Životné jubileum Štefana Mruškoviča. Muzeológia a kultúrne dedičstvo 2013, č. 1, s. 120-124.

 Š. Mruškovič, PDF  Mruskovic

Texty k filmovým dokumentom Osobnosti slovenskej etnológie

Beňušková, Zuzana: PhDr. Ester Plicková, CSc. Osobnosť a dielo : textová príloha k filmovému dokumentu Osobnosti slovenskej etnológie – Ester Plicková. – Nitra : UKF, 2011. – 64 s. – ISBN 978-80-8094-960-0.

PhDr. Ester Plicková, CSc.

Beňušková, Zuzana: PhDr. Soňa Švecová, CSc. Osobnosť a dielo : textová príloha k filmovému dokumentu Osobnosti slovenskej etnológie – Soňa Švecová. – Nitra : UKF, 2011. – 76 s. – ISBN 978-80-8094-961-7.

PhDr. Soňa Švecová, CSc.

Bez filmového dokumentu:

Putz, Richard: PhDr. Ema Kahounová-Drábiková, život a dielo

PhDr. Ema Drábiková, CSc.

Filmové dokumenty: pozri Vizuálna dokumentácia – Filmové dokumenty:

Sprístupnené filmy: O. Elschek, M. Kubová, J. Podolák – rozpracované, Š. Mruškovič – rozpracované, I. Krištek – náhľad.