Projekty

 

Výskumné projekty/Research projects

Sociokultúrny kapitál úspešných obcí ako zdroj udržateľného rozvoja slovenského vidieka (Socio-cultural capital of successful villages as a source of sustainable development of the Slovak countryside)
Akronym: RURAL.KAP, APVV-16-0115,  Bratislava, UKF  Nitra, Banská Bystrica  2017 – 2021

Sviatky a rituály – ich spoločenské kontexty a funkcie  Slovensko, 21. storočie . VEGA  2/0062/17 (ÚEt SAV), 2017-2020.  Členka riešiteľského tímu.

Etnológia v regiónoch. Dejiny slovenskej etnológie od 20. storočia na základe výskumu vybraných osobností z regionálnych inštitúcií.  VEGA 1/0371/17, 2017-2019  (UKF Nitra) Vedúca projektu/principal investigator.

Etnologické aspekty tradičnej kalendárnej obyčajovej kultúry v súčasnej vidieckej spoločnosti.   VEGA 1/0644/14 (UKF Nitra) 2014-2016 . Členka riešiteľského tímu.

Sociokultúrny vývin v obci Liptovská Teplička od druhej polovice 20. storočia. Sociocultural trend in Liptovská Teplička since the second half of the 20th century. VEGA   01-0656-11,  2011-2013 (UKF Nitra) Vedúca projektu/principal investigator.

Vybrané kapitoly z dejín etnológie na Slovensku (osobnosti, inštitúcie). KEGA 090UK-4/2011, 2011–2013 (UKF Nitra) Vedúca projektu/principal investigator.

Čo je to sviatok v 21. storočí na Slovensku? K otázke sociálneho kontextu rituálov; projekt VEGA 2/0069/11; vedúca projektu K. Popelková; 2011–2013.

Naratívna každodennosť socializmu. Narrative everydayness of the socialism.  VEGA 62030039, 2010-2012. Členka riešiteľského tímu.

Dejiny etnológie na Slovensku v 20. storočí. Inštitúcie, osobnosti, projekty, výsledky.  History of Ethnology in Slovakia in 20th century. Institutions, personalities, projects and results.  VEGA: 1/0166/08, 2008–2010. (UKF Nitra) Vedúca projektu/principal investigator..

Naratívna každodennosť v kontexte historických zlomov v Česko(a)Slovensku po roku 1948, 1968, 1989, 1993 z pohľadu dynamiky vývoja hodnôt, Narrative everydayness in the context of historical changes in the Czech(and)Slovakia after the year 1948, 1968, 1989, 1993 from the perspective of the dynamics of values‘ development  VEGA 2/6059/26, 2006–2009. Členka riešiteľského tímu.

Etnologické súvislosti civilizačných a kultúrnych zmien každodennej kultúry na Slovensku.  Etnological relations in the civilization and cultural changes in the everyday culture in Slovakia.  VEGA 1/3750/06, Doba riešenia:2006-2008. (UKF Nitra) Členka riešiteľského tímu.

Miestny a regionálny rozvoj v kontexte európskej integrácie. Local and regional development. Context of European integration.  VEGA 2/5104/25  2005–2007. Členka riešiteľského tímu.

Bautechnische, architektonische und soziale Verbesserungen von Plattenbausiedlungen in Wien und Bratislava INTERREG IIIA (Stavebné, architektonické a sociálne aspekty panelových sídlisk vo Viedni a Bratislave) 2003–2006 (Institut für Stadt und Regionalforschung ÖAW) – partnerka v projekte.

Dynamika kolektívnej identity v čase a priestore  VEGA grant 2/1050/21, vedúca riešiteľka: Zuzana Beňušková 2001–2003.

Akcia Rakúsko-Slovensko: Okrajové oblasti stredoeurópskych miest, štruktúra a dynamika sociálnych procesov s spôsobu bývania v priestore Viedne a Bratislavy. 2001-2002 Institut für Stadt- und Regionalforschung ÖAW Wien, partnerka v projekte. Action Austria – Slovakia: Suburbian areas of the central Europeand cities, structure and dynamics of social processes in housing in Vienna and Bratislava, 2001-2002 Institut für Stadt- und Regionalforschung ÖAW Wien, project’s partner

Socio-kultúrne trendy slovenského vidieka: začleňovanie rozvojových programov do regionálnych a lokálnych rovín. Social and Cultural Trends in Slovak Countryside: Implying Developmental Programmes on Regional and Local Levels.  VEGA č. 2/7181/21, 2000–2002. Členka riešiteľského tímu.

Imigrácia ako faktor kultúrnych zmien v 20. storočí. Imigration as a Feature of Cultural Changes in 20th century. VEGA grant 1/6122/99, (UKF Nitra),  VEGA 1/6122/99, 1999–2001. (UKF Nitra) Členka riešiteľského tímu.

Procesy diferenciácie lokálneho spoločenstva (na príklade skupinových vzťahov v mestskom a vidieckom prostredí);  The processes of differentiation of the local community (on the example of groups relations in the urban and rural environment);  1996–1998, member of the research team 1996–1998. Členka riešiteľského tímu.

Dynamika sociálnych procesov v podmienkach veľkých miest strednej Európy (Odraz historických zmien v každodennom živote obyvateľov);  Dynamics of social processes in the big cities in central Europe (Reflection of historical changes in the everyday life of the citizens); 1993–1995. member of the research team 1993–1995. Členka riešiteľského tímu.

Bulhari na Slovensku-etnokultúrne charakteristiky a súvislosti, medzinárodný projekt SAV, BAV, Bulgarians in Slovakia: ethnocultural characteristics and relations, international project of SAS, BAV, 19992004. Členka riešiteľského tímu.