Projects

Výskumné projekty/Research projects

Main TitleTranslated TitleAdditional InformationAffiliation
Sociokultúrny kapitál úspešných obcí ako zdroj udržateľného rozvoja slovenského vidiekaSocio-cultural capital of successful villages as a source of sustainable development of the Slovak countrysideAkronym: RURAL.KAP, APVV-16-0115, Bratislava, UKF Nitra, Banská Bystrica; 2017 – 2021
Sviatky a rituály – ich spoločenské kontexty a funkcieSlovensko, 21. storočie. VEGA 2/0062/17 (ÚEt SAV), 2017-2020Memeber of the research team
Etnológia v regiónoch. Dejiny slovenskej etnológie od 20. storočia na základe výskumu vybraných osobností z regionálnych inštitúciíVEGA 1/0371/17, 2017-2019 (UKF Nitra)Research team leader
Etnologické aspekty tradičnej kalendárnej obyčajovej kultúry v súčasnej vidieckej spoločnostiVEGA 1/0644/14, 2014-2016 (UKF Nitra)Memeber of the research team
Sociokultúrny vývin v obci Liptovská Teplička od druhej polovice 20. storočiaSociocultural trend in Liptovská Teplička since the second half of the 20th centuryVEGA 01-0656-11,  2011-2013 (UKF Nitra)Research team leader
Vybrané kapitoly z dejín etnológie na Slovensku (osobnosti, inštitúcie)KEGA 090UK-4/2011, 2011–2013 (UKF Nitra)Research team leader
Čo je to sviatok v 21. storočí na Slovensku? K otázke sociálneho kontextu rituálovVEGA 2/0069/11, 2011 – 2013K. Popelková as Research Leader
Naratívna každodennosť socializmuNarrative everydayness of the socialismVEGA 62030039, 2010-2012Memeber of the research team
Dejiny etnológie na Slovensku v 20. storočí. Inštitúcie, osobnosti, projekty, výsledky.History of Ethnology in Slovakia in 20th century. Institutions, personalities, projects and results.VEGA 1/0166/08, 2008–2010 (UKF Nitra)Research team leader
Naratívna každodennosť v kontexte historických zlomov v Česko(a)Slovensku po roku 1948, 1968, 1989, 1993 z pohľadu dynamiky vývoja hodnôtNarrative everydayness in the context of historical changes in the Czech(and)Slovakia after the year 1948, 1968, 1989, 1993 from the perspective of the dynamics of values‘ developmentVEGA 2/6059/26, 2006–2009Memeber of the research team
Etnologické súvislosti civilizačných a kultúrnych zmien každodennej kultúry na SlovenskuEtnological relations in the civilization and cultural changes in the everyday culture in SlovakiaVEGA 1/3750/06, 2006-2008 (UKF Nitra)Memeber of the research team
Miestny a regionálny rozvoj v kontexte európskej integrácieLocal and regional development. Context of European integration.VEGA 2/5104/25,  2005–2007Memeber of the research team
Bautechnische, architektonische und soziale Verbesserungen von Plattenbausiedlungen in Wien und Bratislava INTERREG IIIAStavebné, architektonické a sociálne aspekty panelových sídlisk vo Viedni a Bratislave2003–2006 (Institut für Stadt und Regionalforschung ÖAW)Project Partner
Dynamika kolektívnej identity v čase a priestoreVEGA grant 2/1050/21, 2001 – 2003Research team leader
Akcia Rakúsko-Slovensko: Okrajové oblasti stredoeurópskych miest, štruktúra a dynamika sociálnych procesov s spôsobu bývania v priestore Viedne a BratislavyAction Austria – Slovakia: Suburbian areas of the central Europeand cities, structure and dynamics of social processes in housing in Vienna and Bratislava2001-2002 Institut für Stadt- und Regionalforschung ÖAW WienProject Partner
Socio-kultúrne trendy slovenského vidieka: začleňovanie rozvojových programov do regionálnych a lokálnych rovínSocial and Cultural Trends in Slovak Countryside: Implying Developmental Programmes on Regional and Local LevelsVEGA č. 2/7181/21, 2000–2002Memeber of the research team
Imigrácia ako faktor kultúrnych zmien v 20. storočíImigration as a Feature of Cultural Changes in 20th centuryVEGA grant 1/6122/99, (UKF Nitra), VEGA 1/6122/99, 1999 –2001. (UKF Nitra)Memeber of the research team
Procesy diferenciácie lokálneho spoločenstva (na príklade skupinových vzťahov v mestskom a vidieckom prostredí)The processes of differentiation of the local community (on the example of groups relations in the urban and rural environment)1996–1998Memeber of the research team
Dynamika sociálnych procesov v podmienkach veľkých miest strednej Európy (Odraz historických zmien v každodennom živote obyvateľov)Dynamics of social processes in the big cities in central Europe (Reflection of historical changes in the everyday life of the citizens)1993–1995Memeber of the research team
Bulhari na Slovensku-etnokultúrne charakteristiky a súvislosti, medzinárodný projekt SAV, BAVBulgarians in Slovakia: ethnocultural characteristics and relations, international project of SAS, BAV1999 – 2004Memeber of the research team