Bibliografia

Publication History:

 AAB Scientific monographs published in the local publishing
 Religiozita a medzikonfesionálne vzťahy v lokálnom spoločenstve. / Interreligious relations in local communities – Bratislava : SAV, 2004. – 198 s. – ISBN 80-224-0853-0.

Tekovské Lužany : kultúrna a sociálna diverzita vidieckeho spoločenstva. / Tekovské Lužany: Cultural and social diversity of the rural community. – Nitra : UKF, 2011. – 145 s. – ISBN 978-80-8094-456-8.

Beňušková, Zuzana a kol.: Liptovská Teplička od druhej polovice 20. storočia. Nitra : UKF, 2013. – 304 s.  978-80-558-0535-1

      Úvod       5-8
      Základné údaje o obci s. 10-20
      Liptovská Teplička v etnologicko-historických publikáciách,
              etnologických archívoch a v elektronických médiách s. 22-30
      Rómska komunita vo vzťahu k majorite  s. 88-98
      Cirkevné organizácie a náboženské aktivity 100-108
      Kvalita života a rozvojový potenciál obce z pohľadu obyvateľov s. 258-274
      Záver s. 292-294

 

Prečo sú Vianoce tradičné aj nové? In: Popelková, K. a kol.: Čo je to
sviatok v 21. storočí na Slovensku? 
Bratislava, Ústav etnológie SAV 2014, s. 110-163.

Občianske obrady na Slovensku.  Bratislava :  VEDA, 2017. – 134 s. – ISBN 978-80-224-1623-8

Už sa chystá svadba istá. Svadobné obyčaje slovom a obrazom.  Bratislava, VEDA,  2020, 127 s.  ISBN 978-80-224-1831-7

Civil ceremonies in socialist Czechoslovakia and post-socialist Slovakia. Institute of Ethnology and Social Anthropology of the Slovak Academy of Sciences. Bratislava, Marenčin PT, 2021, 148 p. ISBN 978-80-569-0944-7 (e-Pub)

AAB BEŇUŠKOVÁ, Zuzana, KOTRADYOVÁ, Veronika: Regionálna materiálna kultúra:
východiská pre súčasnú prax 1. Podpoľanie. Vyd. Spektrum STU, ÚESA SAV, Bratislava 2023. 80 s.

Jágerová Margita , Beňušková Zuzana , Garaj Bernard :  Súčasné podoby fašiangov vo vidieckom prostredí na Slovensku / ; recenzent: Hana Hlôšková, Kornélia Jakubíková. – Nitra : UKF, 2023. – 290 s. – ISBN 978-80-558-2090-3.

ABD Chapters in scientific monographs published in the local publishing
Kultúrny a spoločenský život v Očovej, 1989. In: Očová. – Banská Bystrica : KOS, 1989, S. 85 – 115.

Rusovce z pohľadu národopisného, 1998. In: Rusovce (1208-1998) : monografia obce. – Bratislava : Mestský úrad, 1998. – ISBN 80-968022-6-7, s. 88-112.

Premeny okrajových zón Bratislavy : (prípadové štúdie troch lokalít do roku 1989). – Bratislava : SAV, 2006. – ISBN 80-85544-38-5. In: Regionálna diferenciácia, regionálny rozvoj v Slovenskej republike v kontexte integračných dosahov. Regionálna diferenciácia Slovenska v podkladových štúdiách, S. 570-582.

Premeny okrajových zón Bratislavy. – Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2006. – ISBN 80-85544-38-5. In: Regionálna diferenciácia, regionálny rozvoj v Slovenskej republike v kontexte integračných dosahov : Regionálna diferenciácia Slovenska v podkladových štúdiách, s. 1059-1071.

Vplyv urbanizácie na lokálne spoločenstvo obce Limbach, 2007. In: Mestá a dediny pod Malými Karpatmi : etnologické štúdie. – Bratislava : Ústav etnológie SAV, 2007. s. 83-119.- ISBN 978-80-88997-39-9

Petržalka vtedy a dnes, 2009. In: Hodnota zmeny – zmena hodnoty – demarkačný rok 1989. – Bratislava : Zing Print, 2009. –  s. 209-229.ISBN 978-80-88997-42-9,

Masové cvičenia za socializmu ako ľudová zábava a nástroj politického marketingu. In: Žili sme v socializme. (Ed. Z. Profantová). Bratislava ÚEt SAV 2012, s. 196-222.

Súčasné spoločensko-kultúrne aktivity v obciach ako rámec tradičných obyčají (na príklade okresov Detva, Námestovo a Ružomberok) In: Jágerová, M. a kol. Kalendárna obyčajová kultúra vo vidieckom prostredí na začiatku 21. storočia. (Vybrané problémy) UKF Nitra 2017, s.  12-69. ISBN 978-80-558-1268-7

Beňušková, Z. – Murín I.: Sklári s. 462-469
Židia s. 470-471
Rómovia s. 472-473
In: Kokava nad Rimavicou. Vlastivedná monografia. Zost. Leon Sokolovský. OÚ Kokava n. R., 2018.  ISBN978-80-973041-5-7

ACB university textbooks published in the local publishing

Beňušková, Zuzana a kol.: Tradičná kultúra regiónov Slovenska. – Bratislava : VEDA, 2005. – 241 s. – ISBN 80-224-0853-0.

Beňušková, Zuzana – Jágerová, Margita – Nádaská, Katarína: Dejiny slovenskej etnológie v 20. storočí . 1. vyd. – Nitra : UKF, 2013. – 88 s. – ISBN 978-80-558-0416-3. [Beňušková Zuzana (50%) – Jágerová Margita (30%) – Nádaská Katarína (20%)]

ADE scientific publications in international journals

Wechselbeziehungen zwischen kirchlichen und sekulärisierten Bräuchen in der Slowakei in der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts am Beispiel der Familienrituale, 1997. In: Österreichische Zeitschrift für Volkskunde, N. 2 (1997), s. 223-238.

Social Structure of Bratislava in 1900-1939 and its influence on some aspect of life of the children in the cities, 1997. In: Journal of Urban Ethnology, No. 2 (1997), p. 25-34.

Súčasné obytné sídliská na Slovensku : (na príklade bratislavskej Petržalky), 1999. In: Lidé města. – ISSN 1212-8112, Č. 2 (1999), s. 23-37.

Vplyv urbanizácie na život slovenskej sociéty v obciach Tárnok a Šóškút, 1999. In: Národopis Slovákov v Maďarsku, Č. 15 (1999), s. 195-212.

Premeny spôsobu života najstaršej generácie v novohradskej obci Banka, 2000. In: Národopis Slovákov v Maďarsku, Č. 16 (2000), s. 71-86.

Etnologický výskum súčasných obytných sídlisk na Slovensku, 2001. In: Journal of Urban Ethnology, Č. 5 (2001), s. 55-64.

Medzigeneračné ekonomické transfery na súčasnom vidieku. (Na príklade dvoch malých podhorských obcí na Slovensku a v Maďarsku.), 2001. In: Folia ethnographica. Supplementum ad Acta musei Moraviae. – ISSN 0862-1209, Roč. 35 (2001), s. 27–33.

Lebensqualität in der Wohnsiedlung Petržalka in Bratislava. (Sympózium Viedeň – Štruktúra a dynamika spôsobu bývania v okrajových zónach Viedne a Bratislavy) 25. 4. 2002, 2003. In: Österreichische Zeitschrift für Volkskunde, roč. 57, č. 2 (2003), s.157–164.

Domová samospráva – inštitucionalizovaná forma susedstva, 2004. – ISBN 0208-6336. In: Studia etnologiczne i antropologiczne. Miasto – przestrzen kontaktu kulturowego i spolecznego, Roč. 8 (2004), s.280-288.

Život na panelových sídliskách v priestore Bratislava – Viedeň, 2009. In: Ethnologia Europae Centralis 9 : časopis pro národopis střední Evropy. – ISSN 1210-1109, Roč. 9, č. 9 (2009), s. 71-80.

Biosférická rezervácia Poľana a jej rozšírenie v roku 2016. In: Studia Etnologiczne i Antropologiczne. pod redakcją Magdaleny Szalbot i Macieja Kurcza.  2017,  s. 59-69.

Nájomné bývanie na vidieku na príklade výskumu vybraných obcí. In: Journal of Urban Ethnology, Spis 3.,  17, 2019, s. 243 – 257. (CROSSREF)

ADMB  Projekt obnova dediny:  Lokálne stratégie starostlivosti o kultúrne dedičstvo a ich vplyv na kvalitu každodenného života vo vidieckom prostredí na Slovensku. In:  Národopisná revue, 2019, č. 3,  s. 287-297. (ČR, Scopus)

Ethnological research into socializm in postsocialist (Czecho)Slovakia.
In:  Národopisná revue, 2021, č. 5,  s. 33-44. (ČR, Scopus) https://revue.nulk.cz/narodopisna-revue-5-2021/

Beňušková, Zuzana – Jurisová, Daniela: Slovenský etnografický film na hojdačke. In: Biograf. 2022/1-2,  s. 51-77.

ADMB  Municipality Day(s): a new tradition in the calendar of municipal festivals = Dzień/dni miejscowości: nowa tradycja w kalendarzu świąt lokalnych. In Łódzkie Studia Etnograficzne, 2022, tom. 61, p. 77-91. ISSN 2450-5544. Dostupné na: https://doi.org/10.12775/LSE.2022.61.05

ADF scientific publications in domestic journals

K niektorým problémom národopisného výskumu Chorvátov na okolí Bratislavy, 1985. In: Slovenský národopis, roč. 33 (1985), s. 206-220.

Beňušková, Zuzana – Leščák, Milan: Inštitucionalizované formy obradovej kultúry v súčasnom dedinskom prostredí, 1987. In: Slovenský národopis,  roč. 35, č. 3 (1987), s. 191-225.- ISSN 1335-1303

Profesia pôrodných báb z kultúrno historického aspektu, 1990. In: Slovenský národopis, roč. 38, (1990), s. 205-2l4.- ISSN 1335-1303.

Záhradkárske osady v okolí Bratislavy, 1990. In: Národopisné informácie, Č. 1 (1990), s. l53-l57.

Materiály Jána Mjartana k obyčajom pri narodení dieťaťa v dokumentačných fondoch NÚ SAV, 1992. In: Národopisné informácie, Č. 1 (l992), s. 55 – 61.

Využitie autobiografií v historických vedách v Rakúsku, 1992. In: Národopisné informácie, roč. 12, č. 2 (1992), s. 73 -78.

Prejavy religiozity v spoločenskom živote slovenskej dediny v 2. polovici 20. storočia, 1993. In: Slovenský národopis, roč. 41, 1993, č. 3 (1993), s. 297-303.- ISSN 1335-1303.

Oslavy pamätných dní, výročných a štátnych sviatkov v Bratislave vosvetle školských a pionierskych kroník, 1994. In: Etnologické rozpravy, roč. 1, č. 1 (1994), s. 29-39.- ISSN 1335-5074.

Výskumy mesta vo fondoch etnologických archívov v Bratislave, 1995. In: Etnologické rozpravy, roč. 2, č. 2 (1995), s. 89-94.- ISSN 1335-5074.

Význam chorvátskeho etnika pre formovanie miestnej kultúry v Devínskej Novej Vsi, 1995. In: Slovenský národopis,  roč.  42, č. 1 (1994), s. 486-494.- ISSN 1335-1303

Vzťah profánneho a sakrálneho v obradoch a sviatkovaní, 1995. In: Slovenský národopis, – roč. 43, č. 4 (1995), s. 159-166. ISSN 1335-1303

Náčrt využitia metódy oral history v spoločensko-vedných disciplínach, 1996. In: Etnologické rozpravy. – ISSN 1335-5074, Roč. 3, č. 1 (1996), s. 31-37.

Križovatka na konci sveta. Kapské Mesto a jeho obyvatelia, 1998. In: Etnologické rozpravy, roč. 5, č. 2 (1998) s. 108-116.

Religious affiliation and its manifestations in the system of cultural elements in Slovakia, 1999. In: Slovenský národopis, roč. 47, č. 2-3 (1999), s. 211–222.

Charakter migrácií a ich odraz v lokálnom spoločenstve Veľkých Ripnian a Radošiny, 2000. In: Etnologické rozpravy. – ISSN 1335-5074, roč. 7, č. 1-2 (2000), s. 70-80.

Beňušková, Zuzana – Ratica, Dušan: Obraz spoločnosti a jej fungovania v slovenskej etnológii v 2. polovici 20. storočia, 2002. In: Slovenský národopis. – ISSN 1335-1303, roč. 50, č. 3 (2002), s. 395-404.

Fungovanie náboženských komunít v etnicky zmiešanom lokálnom spoločenstve v Tekovských Lužanoch, 2003. In: Etnologické rozpravy. – ISSN 1335-5074, Roč. 10, č. 2 (2003), s. 8-27.

Niekoľko poznámok k monografiám obcí a regiónov, 2006. In: Slovenský národopis. – ISSN 1335-1303, Roč. 54, č. 3 (2006), s. 389-392.

Reoptanti zo severovýchodného Slovenska, 2006. In: Etnologické rozpravy. – ISSN 1335-5074, Roč. 13, č. 2 (2006), s. 12-27.

Premeny metód, techník a záznamov výskumu na pozadí dejín slovenskej etnológie, 2009. In: Slovenský národopis. – ISSN 1335-1303, Roč. 57, č. 3 (2009), s. 300-310.

Stužková slávnosť v dynamike vývinu od 30. rokov 20. storočia.  In: Slovenský národopis, roč. 62, 2014, č. 3,  s. 363-382.

ADNB Záhradkárske osady, chatári a chalupári ako fenomény urbanizácie, 2016. In: Studia Historica Nitriensia,  roč. 20, č. 1 (2016), s. 252-261.- ISSN 1338-7219,

ADNB 60 rokov Národopisnej spoločnosti Slovenska (1958-2018). In:   Etnologické rozpravy 2019/Supplement, s. 24-65.

ADNB  „Tužme se!“ – zúčastnené pozorovanie oslavy storočnice Československa na všesokolskom zlete. (Participatory Observation of the Celebration of Czechoslovakia’s Centenary at the All-Sokol Rally (“Let’s Get Stronger!”)). In: Slovenský národopis, , 67, 2019, 3, s. 351-363. DOI: https://doi.org/10.2478/se-2019-0020. (WoS)

ADNB Beňušková, Z., Pavlicová, M. 2021. Nemateriální kulturní dědictví jako předmět etnologického výzkumu. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 69, no.1, pp. 5-13. 1339-9357. DOI: https://doi.org/10.2478/se-2021-0001 (WoS)

ADNB Beňušková, Z., Oravcová, J. Nehmotné kultúrne dedičstvo ako súčasť priemyselného vlastníctva: zemepisné označenia. In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 70, 114-142. no. 1(WoS)

AEC scientific publications in international peer-reviewed conference proceedings

Detská kultúra v mestskom prostredí : (na príklade Bratislavy v prvej tretine 20. storočia), 1997. In: Společenství dětí a kultura, s. 67 – 72.

Obiceiuri de Pasti in Slovacia contexte si  imboluri/Veľkonočné obyčaje na Slovensku kontexty a symboly., 1997. In: Analele Banatului Etnografie. – Timosuara, 1997, s. 211-216 a 217-221.

Struktura spoleczna Bratyslawy w latach 1900-1939 i jej wplyw na niektóre sfery žijcia dzieci miejskich, 1997. In: Warszawa-Bratyslawa. Etniczne i spolecne zróžnicowanie miesta (do 1939 r.). Miasto i kultura, Č. 1 (1997), s. 25-32.

Vplyv konfesie na formovanie regionálnych osobitostí Slovenska, 1997. In: Mágie a náboženství. – Uherské Hradište : Slovácke muzeum, 1997, S. 41-48.

Bulgarians in Bratislava in the twentieth Century, 1998. In: Ethnic Studies and the Urbanised Space in Social Anthropological Reflections, p. 84- 89.

Spoločenské kontakty medzi obyvateľmi mesta a sálašov v Sarvaši. – Békešská Čaba, 2001. In: 275 rokov v Sarvaši. Sympózium o Slovákoch v Maďarsku, s. 80-94.

Vplyv náboženstva na sociálne vzťahy a kultúru obce Čemer, 2002. In: Národopis Slovákov v Maďarsku. – Békešská Čaba : Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, 2002. – ISBN 963-210-036-0, Č. 18. – s. 11–24.

Beňušková, Zuzana – Kováč, Milan – Podolinská, Tatiana: Research of folk religiousness and religious identity in Slovakia = výskum ľudovej religiozity a náboženskej identity na Slovensku, 2004. In: Ethnology and religion. Chapters from the European history of a discipline. – Budapešť : Akadémiai Kiadó, 2004. – ISBN 963-05-8179-5, s. 271-287.

Beňušková, Zuzana – Ratica, Dušan: Das Bild der Gesellschaft in der slowakischen Ethnologie während der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. – Wien, 2005. – ISBN 3-9-02029-10-2. In: Ethnology in Slovakia at the Beginning of the 21th century. Reflections and Trends, S. 158-169.

Neue Nachbarschaften: Neue Eigentums- und Hausverwaltungsformen am Beispiel von Petržalka. – Wien : Institut für Stadt- und Regionalforschung, 2006. – ISBN 3-6502069-2-2. In: Plattenbausanierung in Wien und Bratislava : Neues Leben in alten Strukturen, s. 123-126.

Territorial and National Identity on the Slovak-Hungarian Boundary, 2008. In: Dynamics of National Identity and Transnational Identities in the Process. Ed. J. Marushiakova. – Cambridge : Cambridge Scholars publishing, 2008. – ISBN 1-84718-471-5, p. 416-423.

Komparacja wybranych elementów w obrzedach dorocznych i swietach politycznych na Slowacji przed rokem 1989 i po nim. In: Praktikowanie tradycji w spoleczenstwach posttradycyjnych.  Archiwum etnograficzne Tom 54.Ed. J. Hajduk Nijakowska,  2014,  s. 79-88.ISBN978-83-64465-00-0

Sociálna inklúzia – exklúzia Rómov na príklade Liptovskej Tepličky. (Social Inclusion versus Exclusionin the rural Community with the Roma Minority. The Example of Liptovská Teplička) In: Etnické komunity – Romové. Eds Dana Bittnerová, Mirjam Moravcová, FHS UK, Praha, 2014, s. 55 – 69. ISBN 978-80-87398-45-6

(2015), Prehľad bádaní a publikácií o výročných obyčajach na Slovensku po roku 1989. In: Duchovná a sociálna kultúra menšín v majoritnom prostredí : Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie venovanej životnému jubileu etnografa Ondreja Krupu. – ISBN 978-615-5330-04-09,  s. 100-108.

Sviatok a jeho inštitucionalizácia v období socializmu (1948-1989) ako nástroj politického marketingu.  In: Každodenní život v Československu 1945/48-1989. – Liberec : Technická univerzita, 2015. – ISBN 078-80-7494-250-1, s. 92-115.

Osobnosti slovenskej etnológie v audiovizuálnych záznamoch. In: Etnologie v zúženém prostoru. Eds. J. Woitsch – A. Júnová, Macková – a kol. Praha, Etnologický ústav AVČR, v.v.i. 2016, s.  409-415.    ISBN 978-80-88081-10-4.

(AFA) Význam tradičnej ľudovej kultúry pri vytváraní regionálnej/lokálnej identity. In: Regionální a národní identita. Recenzovaný sborník z mezinárodního workshopu konaného dne 16. 10. 2019 v Českém Těšíně.  ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, z. ú. – Český Těšín 2019. s. 158-167. ISBN: 978-80-87955-08-6

AED (AFB) scientific publications in peer-reviewed domestic collections

Podiel spoločenských inštitúcií na formovaní súčasných obradov a slávností, 1987. In: Lidová kultura současnosti. – Roztoky u Prahy : Středočeské muzeum, 1987, s. 87- 9l.

Vplyv spoločensko politického vývinu na zmeny v inštitucionálnych obradoch, 1991. In: Kontinuita a konflikt hodnôt každodennej kultúry. – Bratislava : SAV, 1991, s. 43-61.

Materiály J. Mjartana k obyčajom pri narodení dieťaťa v dokumentačnom fonde NÚ SAV, 1992. In: Národopisné informácie 1992, č. 1, s. 49 – 53.

Prejavy religiozity v spoločenských vzťahoch obce Čataj, 1992.
In: Zmeny v hodnotových systémoch v kontexte každodennej kultúry : výsledky výskumov v roku 1992. – Bratislava : Národopisný ústav SAV, 1992, S. 32-46.

Palast der Präsidenten und Pioniere : Die Zeit in den Schiksalen eines Objekts, 1995. In: Stabilität und Wandel in der Großstadt. – Bratislava : SAV, 1995, s. 103 -111.

Prínos Chorvátov pre ľudovú kultúru západného Slovenska, 1996. In: Chorváti na Slovensku. Dejiny, jazyk, kultúra, súvislosti / Ed.: J. Botík, s. 42-45.

Slovenskí Chorváti v kultúrnohistorickej literatúre, 1996.
In: Chorváti na Slovensku : dejiny, jazyk, kultúra, súvislosti. – Bratislava : SNM, 1996. – ISBN 80-8575-379-0, s. 37-41.

Tradičná kultúra regiónu Zemplín. (Prehľad charakteristických znakov). – Martin : Matica slovenská, 1998. In: Národopisný zborník MS 12, s. 59-68.

Etické problémy a konfliktné situácie v inštitucionálnych formách rodinnej obradovosti, 1999. In: Tradícia, etika, a civilizačné zmeny. – Bratislava : SAV, 1999, s. 100-105.

Ľudová kultúra v predstavách, vedomostiach a živote vysokoškolákov, 2000. In: Folklorizmus na prelome storočí. – Bratislava : Prebudená pieseň, 2000, s. 146-151.

Medzigeneračné vnímanie konfesionálnych vzťahov : Na príklade lokality Ladomírová, 2000. In: Tradičná kultúra a generácie. – Bratislava : SAV, 2000, s. 65-77.

Reflexie života slovenskej minority v Chorvátsku v časopise Prameň. In: Slovenčina a slovenská kultúra v živote zahraničných Slovákov,- Nitra : UKF, 2002, s. 220-230.- ISBN 80-8050-484-9.

Akí sú Bulhari na Slovensku? Výsledky dotazníkového prieskumu. – Bratislava : VEDA, 2005. – ISBN 80-224-0890-5. In: Bulhari na Slovensku. Etnokultúrne charakteristiky, s. 174-189.

Socioekonomické a kultúrne zmeny obce Naštice : Ústav etnológie SAV, 2005. In: Vidiek v procese transformácie, S. 37–52.- ISBN 80-88997-25-9.

Cezhraničné regióny – nové územné identity? In: Trendy regionálneho a miestneho rozvoja na Slovensku. – Bratislava : SAV, 2007. – ISBN 978-80-88997-35-1, S. 63-76.

Objektivizácia konfesionálnej identity v každodennom živote lokálneho spoločenstva, 2007. In: Národ –cirkev – štát. – Bratislava : SAV, 2008. – ISBN 978-80-969834-2-1, S. 235-252.

Využitie oral history v etnologických filmových dokumentoch. In: Etnológ v teréne. Zborník z 20. konferencie etnológ a múzeum.  Ed. Z. Denková. Banská Štiavnica : Slovenské banské múzeum a Zväz múzeí Slovenska, 2016, s. 109-118. ISBN 978-80-85579-53-6

Miestna kultúra obcí okresu Námestovo v synchrónnom priereze. In: Kultúrne dedičstvo a identita. Ed. Z. Krišková.   Banská Bystrica . Beliana UMB 2016, s. 48-60.  ISBN 978-80-557-1120-1

AFB: Folklore, Active Seniors or Ageism in Slovakia? Editors. In Traditional Music and Dance in Contemporary Culture(s.) Eds. J. Ambrozova, B. Garaj, Nitra: UKF 2019, s. 166-177. ISBN 978-80-558-1477-3

Je regionálna identita konštrukt či expresia? In Identita.sk/Interiér na Slovensku. Ed. V. Kotrádyová – D. Kočlík – M. Kučerová. Recenzovaný zborník z medziodborovej konferencie.  Bratislava, Spektrum STU 2018 s. 26-33. ISBN 978-80-227-4893-3

Príspevok Martina Slivku k vizuálnej dokumentácii a výskumu fašiangov na Slovensku. In: Martin Slivka: Muž, ktorý sadil stromy.  Ed. V. Macek. Slovenský filmový ústav, 2021, s. 135-147.

Fašiangy v Chľabe.  In: Fašiangy na Slovensku vo vidieckom prostredí – kontexty minulé a súčasné : zborník textových a vizuálnych materiálov ; zost. Margita Jágerová. – 1. vyd. – Nitra : UKF, 2023. – ISBN 978-80-558-2060-6, S. 228-247.

AEE scientific publications in international scientific non-refereed conference proceedings

Poznámky z výskumu náboženskej identity v Baňačke (Rudobányácska) a Dolnom Regmeci (Alsóregmec), 2004. In: V službách etnografie : zborník na počesť sedemdesiatin Ondreja Krupu. – Békešská Čaba : Výskumný ústav Slovákov, 2004. – ISBN 963-86573-1-6, S. 163-177.

Soziokulturelle Determinanten der Randzonen von Bratislava – Realität oder Image? – Wien : Institut für Stadt- und Regionalforschung ÖAW, 2005. In: Konvergenz und Divergenz der Kulturen in den Randzonen der Städte. Beiträge der Sektion 3.7 Internationale Konferenz “Das Verbindende der Kulturen” 7.-9. Nov. 2003.  Schriftenreihe Wohnwesen unmland Wien. Band 2 / V. Mayer, S. 59-65.

Funkcie priestoru na brehoch Dunaja v Bratislave a zmeny jeho hodnôt v súčasnosti, 2007. In: Miasto po obu brzegach rzeki –różne oblicza kultury. – Warszawa : Polske towarzystwo etnologii miasta, 2007. – ISBN 978-83-87516-69-7, S. 55-64.

AFD Published contributions to domestic scientific conferences

Several words about interpretation of ethnical integrity and diversity (Some research experience of multiethnical village). – Békescsaba, 2004. In: The minorities at the turn of Millenium (Chances, possibilities, challenges. Lectures of VIIth International conference, P. 283-290.

Súčasné trendy využitia animačných aktivít a ich odraz vo vzdelávaní animátorov, 2008. In: Animačné aktivity medzi teóriou a praxou : zborník z konferencie konanej v Nitre 2.-3. júla 2008 / Zuzana Beňušková, Martina Bocánová. – Nitra : UKF, 2008. – ISBN 978-80-8094-443-8, S. 9-13.

Podoby etnickej hranice na príklade jednej obce južného Slovenska, 2011. In: Dynamika akulturácie na etnickej hranici : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa konala v Nitre na UKF v dňoch 10. – 11. novembra 2010 / Boris Michalík. posudzovateľ: Alžbeta Uhrínová-Hornoková, Magdaléna Paríková. – Nitra : UKF, 2011. – ISBN 978-80-8094-927-3, S. 49-57.

Beňušková, Zuzana – Lenovský, Ladislav: Videodokumentácia rituálov v kontexte slovenského etnologického filmového dokumentu a terénneho výskumu. In: Metodologické problémy etnografického výskumu : zborník z vedeckej konferencie, Bratislava SAV 9-10 november 2012. – Bratislava : SAV, 2012, S. 43-52. – ISBN 978-80-263-0335-0

Druhá polovica 20. storočia v etnologických lokálnych monografiách. In: Dokumentácia druhej polovice 20. storočia a súčasnosti : XV. ročník odborného seminára Etnológ a múzeum sa podľa plánu uskutoční 8. – 9. 11. 2011 v SNM Etnografickom múzeu v Martine. – Martin : SNM, 2012. – ISBN 978-80-8060-286-4, S. 39-44.

BAB professional work published in book publishing home

Beňušková, Zuzana – Kollár, Daniel: Folk Culture : Edition Cultural Heritage of Slovakia. – 2010. – Bratislava : Dajama, 2010. – 127 p. – ISBN 978-80-89226-85-6.

Beňušková, Zuzana- Brenkus, Peter –  Kucbeľová, Jana: Kroje Slovenska.  Ikar 2019.

BCI scripts and textbooks

PhDr. Ester Plicková, CSc. Osobnosť a dielo : textová príloha k filmovému dokumentu Osobnosti slovenskej etnológie – Ester Plicková. – Nitra : UKF, 2011. – 64 s. – ISBN 978-80-8094-960-0.
PhDr. Soňa Švecová, CSc. Osobnosť a dielo : textová príloha k filmovému dokumentu Osobnosti slovenskej etnológie – Soňa Švecová. – Nitra : UKF, 2011. – 76 s. – ISBN 978-80-8094-961-7.

BDB Keywords in Encyclopedia:

Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska. VEDA 1995.  24 hesiel
Halloween Encyklopédia Beliana 4.
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom 20 hesiel. http://www.ludovakultura.sk/index.php?id=11

BDE Other articles in international journals

Obyčaje letného slnovratu u Slovákov, 1998. In: Naše snahy, Roč. 9, č. 7 (1998), s. 22-23.
Spoločenský život v Sarvaši : (archívny materiál), 1998. In: Národopis Slovákov v Maďarsku, Č. 14 (1998), s.  91-127.

BDF  BEF Other articles in domestic journals

Oázy v najväčšej púšti sveta, 1986. In: PaS (Príroda a spoločnosť), Roč. 35, č. 8 (1986), s. 20-23.
Tradície stavania májov na Slovensku a v Bratislave, 1996. In: Národná osveta, Roč. 6 (1996) s. 24-25.
Mestá pre ľudí, či ľudia pre mestá ?, 2004. – ISSN 1336-0264.
In: Fórum architektúry. Mesačník Spolku architektov Slovenska, Roč. 14 2 (2004) s. 4.
Vplyv turizmu na kultúru a identitu obyvateľov Bali, 2010. In: Kontexty kultúry a turizmu. Roč. 3, č. 2 (2010), s. 6-10. – ISSN 1337-7760.
Každodennosť v prezentácii kultúrneho dedičstva na ceste Magna Via. – Nitra : SPU, 2006. In: Kultúrne dedičstvo na ceste Magna Via, S. 18-21.- ISBN 80-8069-755-8.

Folklór, aktívni seniori, či ageizmus na Slovensku? In: Kultúrny kapitál – angažovaný mesačník. 3/2019, č. 1, https://kapital-noviny.sk/folklor-aktivni-seniori-ci-ageizmus-na-slovensku/ 

Spomienka na nitriansku éru Jána Botíka, 2018.
In. P. Maráky, H. Hlôšková, M. BotíkováCesty Jána Botíka : zborník venovaný životným cestám etnografa Jána Botíka pri príležitosti životného jubilea. – Bratislava : Lúč, 2018. – ISBN 978-80-8179-128-4, S. 87-93.  BEF

SPRÁVY/NEWS
IX. riadne valné zhromaždenie Slovenskej národopisnej spoločnosti SAV, 1985. In: Slovenský národopis, Roč. 33, č. 2-3 (1985), s. 616.
Konferencia Metódy etnografickej práce a Valné zhromaždenie Národopisnej společnosti československej pr ČSAV, 1985. In: Slovenský národopis, Roč. 33, č. 2-3 (1985), s. 623.
Činnosť SNS pri SAV v roku 1984 a 1985, 1986. In: Slovenský národopis, Roč. 34, č. 4 (1986), s. 638.
Seminár ľudová kultúra a socialistická súčasnosť, 1987. In: Slovenský národopis, Roč. 36, č. 2-3 (1987), s. 231.
Historický výskum rodiny v západnej Európe, 1991. In: Slovenský národopis, Roč. 39, č. 3-4 (1991), s. 444.
Zasadnutie subkomisie pre ľudové obyčaje MKKKB, 1992. In: Národopisné informácie, Č. 2 (1992), s. 104-105.
Zamyslenie nad Bibliografiou slovenskej etnografie a folkloristiky,  1994. In: Etnologické rozpravy, Roč. 1, č. 1 (1994), s. 115-116.
Ekotypy a rodina na Slovensku, 1995. In: Slovenský národopis, Roč. 43, s. 262.
Workshop mladých vedeckých pracovníkov vo Viedni, 1995. In: Etnologické rozpravy, Č. 2 (1995), s. 155-158.
Rec. Vlastivedné bibliografie Podunajského múzea v Komárne, 1996.
In: Slovenský národopis.  Roč. 44, č. 5 (1996), s. 139. – ISSN 1335-1303
Dolnozemské stretnutia, 1998. In: Etnologické rozpravy. Roč. 5, č. 1 (1998), s. 113-116. – ISSN 1335-5074
Seminár „Tradícia, etika a civilizačné zmeny“, 1998. In: Slovenský národopis, Roč. 46, č. 4 (1998), s. 537-538.
Konferencia urbánnych etnológov, 1999. In: Etnologické rozpravy, Roč. 6, č. 1 (1999), s. 167-169.
Etnofilm Rožnov 2003. Slovenský národopis, 2003. In: Slovenský národopis. – ISSN 1335-1303, Roč. 51, č. 3 (2003), s.424-426. Rec na: Etnofilm Rožnov 2003 (podujatie).
Rec. Žarko Španiček: Slovenski pučki proroci i sveci, 2003. In: Slovenský národopis. – ISSN 1335-1303, Roč. 51, č. 1 (2003), s. 68-69. R
Rec. Botík, Ján: Slováci v argentínskom Chacu, 2003. In: Slovenský národopis. – ISSN 1335-1303, Roč. 21, č. 2 (2003), s.433-434.
Rec. Malý lexikón ľudovej kultúry Slovenska. Etnografická encyklopédia, 2004. In: Slovenský národopis. – ISSN 1335-1303, Roč. 52, č. 3 (2004) s. 339-341.
Rec. A. Bitušíková: Urbánna antropológia. Východiská a perspektívy, 2005. In: Slovenský národopis. – ISSN 1335-1303, Roč. 53, č. 1 (2005), s.110-111.
Rec. R. Stoličná-Mikolajová: Slovenský rok. Receptár na dni sviatočné, všedné i pôstne, 2005. In: Slovenský národopis. – ISSN 1335-1303, Roč. 53, č. 1 (2005), s. 108-109. R
Folkloristika nie je 19. storočie, 2005. In: Etnologické rozpravy.  Roč. 12, č. 1 (2005), s. 54-57.- ISSN 1335-5074.
Turizmus a ľudové remeslo, 2006. – ISSN 1335-4515. In: Tradícia a súčasnosť : príloha periodika Národná osveta, Roč. 5, č. 2 (2006), s.3-4.
Rec. Etnofilm Čadca 2006, 2006. In: Slovenský národopis. – ISSN 1335-1303, Roč. 54, č. 4 (2006), s.517-519.
Rec. Národopisné oblasti, kultúrní areály, etnické a etnografické skupiny, 2006. In: Národopisná revue. – ISSN 0862-8351, Roč. 16, č. 3 (2006), s. 183-185. Rec na: Národopisné oblasti, kultúrní areály, etnické a etnografické skupiny. Edice: Etnografický atlas Čech, Moravy a Slezska.
Externé štúdium – osveta či biznis ? In: Etnologické rozpravy. Roč. 15, č. 1 (2008), s. 99-102.- ISSN 1335-5074.
Etnofilm Čadca 2008, 2009. In: Ethnologia Europae Centralis : časopis pro národopis střední Evropy. – ISSN 1210-1109, Roč. 9 (2009), s. 116-117.
15. ročník Etnofilmu v Čadci. In: Slovenský národopis. Roč. 57, č. 1 (2009), s. 110-112. – ISSN 1335-1303.
Doc. PhDr. Alexandra Bitušíková, CSc. a jej docentúra k životnému jubileu.  Slovenský národopis 59, 2011,  č. 4, s. 436 – 443.
88. valné zhromaždenie PTL a konferencia Tradičná obradovosť v súčasnej kultúre. (22.-23. 9. 2011, Opole, Poľská republika).  Slovenský národopis 59, 2011,  č. 4, s. 446 – 448.
Výskumný projekt „Liptovská Teplička“ . In: Kontexty kultúry a turizmu. Roč. 5, č. 2 (2012), s. 7-9. – ISSN 1337-7760
Bibliografia časopisu Etnologické rozpravy 1996-2011. In: Etnologické rozpravy. – ISSN 1335–5074, Roč. 18, č. 1-2 (2012), s. 255-295.
Rozhovor s Katarínou Királyovou. In: Etnologické rozpravy. – ISSN 1335–5074, Roč. 18, č. 1-2 (2012), s. 228-235.
Beňušková, Zuzana – Jurisová, Daniela: Visions of Visual Ethnography (Interview with Prof. Dr. Naško Križnar). Slovenský národopis 62, 2014, č. 4, s. 547-554.
Ethnology and social anthropology film festivals in Slovakia 2014: Etnofilm Čadca (14th–17th October 2014, Čadca), Film festival Folklore and Traditions (Hriňová 1st – 3rdMay, 2014). Slovenský národopis, roč. 62, 2014, č. 4, s. 562-565.
Namiesto nekrológu: Dr. Štefan Mruškovič, CSc.  In Etnologické rozpravy, 23, 2016, č. 1, s. 146-151.
Za Zuzanou Profantovou  (25. 2. 1953 – 1. 7. 2018) In: Národopisná revue, 2018, 3,  s. 67-68.
Beňušková, Z.: Stretnutie s Vierou Gašparíkovou – oslava prácou. Slavica litteraria 21, 2018, 2, s. 145-146.
Jubilantka Viera Feglová. In: Ethnologia Europae Centralis-8, 2007, s. 113-114. ISBN 978-80-903911-0-9.
Za Ing. arch. Igorom Thurzom 15. 8. 1933 – 17. 2. In: Slovenský národopis : Časopis Ústavu etnológie Slovenskej akadémie vied. – ISSN 1335-1303, Roč. 62, č. 1 (2014), s. 129-130.
Kapitoly z vizuálnej antropológie : Rozhovor s čestným predsedom Etnofilmu prof. Oskárom Elschekom. In: Etnofilm Čadca 2014 : Festivalový katalóg / Antónia Jasemová. – Čadca : Kysucké kultúrne stredisko, 2014, s. 98-101.
Rec. Podoby tradičnej kultúry v šiestich antropologických filmových dokumentoch. In: Biograf. 2022/1-2,  s. 207-216.
Rec. Goralská kultúra na Reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva Slovensk. ;In. P. Káša, M. Vojteková – ed.Kontakty 19. – Prešov : Prešovská univerzita, 2022
Rec. Barbara Górnicka- Naskiewicz, Pamiec pokoleń. Tradycja kulturowa Kresowian subregionu glubczyckiego, 2022. In. Kontakty : Slovensko-poľská komisia humanitných vied. – Prešov : Prešovská univerzita, 2022. – ISBN 978-80-855-2950-9, Roč. 19 (2022), s. 149-151.
Zdravica jubilantke PhDr. Ingrid Kostovskej. In: Etnologické rozpravy 29., 2022/2, s. 121 – 122.
Za Soňou Švecovou. In: Národopisná revue 2022/4, s. 346- 348.
Výsledky projektu geografov „Suburbanizácia – vývoj a dopady na sociálno-priestorovú štruktúru zázemia Bratislavy“ (2016 – 2021). In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 2023, roč. 71, č. 1, s. 76-82.
BEŇUŠKOVÁ, Zuzana [100 %]. Zastúpenie Poľska na medzinárodnom folmovom festivale Etnofilm Čadca. In: Kontakty 20,  Kraków-Bratislava, s. 186-192.

other works:

Beňušková, Zuzana – Antalová, Zuzana: Slováci v Maďarsku a filmový festival Etnofilm Čadca, 2010. In: Kontexty identity : jubilejný zborník na počesť Anny Divičanovej. – Békešská Čaba : VÚSM, 2010. – ISBN 978-963-88583-0-6, S. 523-527.
Zo stránok histórie, 1994. In: Nitra a okolie. Turisticko-informačný sprievodca, S. 6-14.
Z histórie.  In: Slovenské ľudové piesne. Horné Lefantovce, Sokolníky. Slowakische Gesange, – Nitra : UKF, 1997. S. 10-13.
Dolný Ohaj. – Nitra : UKF, 2005. In: Ľudová piesňová tradícia v Dolnom Ohaji. Folk Songs Tradition in Dolný Ohaj, S. 3-8.- ISBN 80-8050-846-1.
Čo je Etnofilm. – Čadca : Kysucké múzeum, 2006. In: Etnofilm 2006, S. 76-77.

O projekte. In: Jágerová Margita , Krausová Agáta, Voľanská Slavomíra : Etnológia v regiónoch. Ed. Z. Beňušková – I. Šusteková. UKF Nitra – Nitra 2019, ISBN 978-80-558-1468-1, s.7-13.

CAH Audio-visual works:

Beňušková, Zuzana – M. Bartoš: Dobre nám je v Petržalke bývať ? : etnologický filmový dokument [scenár filmového dokumentu] [34 min.]. – Bratislava : VSEHOMIR, 2003.
Vysielané 3x v STV, projekcia na Etnofilm Čadca, Antropofest Praha.

Beňušková, Zuzana – D. Ratica: Božie telo v Csömöri. – Bratislava : Digitalizačné štúdio ÚEt SAV, 2005. 24 min Projekcia Dni etnografskega filma, Ljubljana, vysielané národnostný magazín MTV.

Beňušková, Zuzana – K. Nádaská: Trhovisko. Digitalizačné centrum ÚEt SAV, Bratislava, 2005. 13 min., vysielané Ružinovská TV.

Beňušková, Z. – Patsch, Ľ.: Marinka. 2020   https://www.youtube.com/watch?v=f5AH62I2hOA

Patsch, Ľ.: Boli sme dedinou roka. 2021 (námet a odborná spolupráca Z. Beňušková)

Scriptwriting:

Beňušková, Z.: Národnostný magazín – chorvátsky – pre STV, odvysielané 10. 7. 1999.
Beňušková, Z.: Národnostný magazín – bulharský – pre STV, odvysielané 24. 11. 1999.

Cyklus Osobnosti slovenskej etnológie
BEŇUŠKOVÁ, Zuzana- NÁDASKÁ, K. –  RATICA, D.: Osobnosti slovenskej etnológie. Ján Michálek. 2009. 13,45 min.
BEŇUŠKOVÁ, Zuzana – NÁDASKÁ, K. –  RATICA, D.: Osobnosti slovenskej etnológie. Ľubica Droppová, 2009. 10,03 min.
BEŇUŠKOVÁ, Zuzana – NÁDASKÁ, K. –  RATICA, D.: Osobnosti slovenskej etnológie. Soňa Švecová, 2009. 10, 50 min.
BEŇUŠKOVÁ, Zuzana – NÁDASKÁ, K. –  RATICA, D.: Osobnosti slovenskej etnológie. Soňa Kovačevičová, 2009. 10, 22 min.
BEŇUŠKOVÁ, Zuzana – NÁDASKÁ, K. –  RATICA, D.: Osobnosti slovenskej etnológie. Milan Leščák, 2010. 14,31 min.
BEŇUŠKOVÁ, Zuzana – NÁDASKÁ, K. –  RATICA, D.: Osobnosti slovenskej etnológie. Viera Gašparíková, 2010. 15,50 min.
BEŇUŠKOVÁ, Zuzana – NÁDASKÁ, K. –  RATICA, D.: Osobnosti slovenskej etnológie. Milada Kubová.
BEŇUŠKOVÁ, Zuzana – NÁDASKÁ, K. –  RATICA, D.: Osobnosti slovenskej etnológie. Kliment Ondrejka, 2010. 13,30
BEŇUŠKOVÁ, Zuzana – NÁDASKÁ, K. –  RATICA, D.: Osobnosti slovenskej etnológie. Ester Plicková, 2010.  14,20
BEŇUŠKOVÁ, Zuzana – RATICA, D.: Osobnosti slovenskej etnológie 11 Milada Kubová. 2016
BEŇUŠKOVÁ, Zuzana – RATICA, D.: Osobnosti slovenskej etnológie 12 Štefan Mruškovič. 2016
BEŇUŠKOVÁ, Zuzana – RATICA, D.: Osobnosti slovenskej etnológie 13 Ján Podolák. 2016
BEŇUŠKOVÁ, Zuzana – RATICA, D.: Osobnosti slovenskej etnológie 14 Igor Krištek. 2017 16
BEŇUŠKOVÁ, Zuzana – RATICA, D.: Osobnosti slovenskej etnológie 15 Mojmír Benža. 2017
BEŇUŠKOVÁ, Zuzana – RATICA, D.: Osobnosti slovenskej etnológie 16 Katarína Holbová. 2018.
BEŇUŠKOVÁ, Zuzana –  RATICA, D.: Osobnosti slovenskej etnológie 17 Juraj Langer. 2019
BEŇUŠKOVÁ, Zuzana –  RATICA, D.: Osobnosti slovenskej etnológie. 18 Iveta Zuskinová. 2018
BEŇUŠKOVÁ, Zuzana –  RATICA, D.: Osobnosti slovenskej etnológie. 19 Mikuláš Mušinka. 2019
BEŇUŠKOVÁ, Zuzana –  RATICA, D.: Osobnosti slovenskej etnológie 20 Margita Méryová. 2019
BEŇUŠKOVÁ, Zuzana –  RATICA, D.: Osobnosti slovenskej etnológie 21 Mária Zajíčková. 2019
BEŇUŠKOVÁ, Zuzana –  RATICA, D.: Osobnosti slovenskej etnológie 22 Miroslav Sopoliga. 2019
BEŇUŠKOVÁ, Zuzana –  RATICA, D.: Osobnosti slovenskej etnológie 23 Monika Pavelčíková. 2019

BEŇUŠKOVÁ, Zuzana –  JÁGEROVÁ, M. – RATICA, D.: Osobnosti slovenskej etnológie 24. Ján Olejník. 24

 

Editorditorship

Stabilität und Wandel in der Großstadt. Beňušková, Zuzana – Salner, Peter (Eds.). – Bratislava : SAV, 1995. – 99 s.
Diferenciácia mestského spoločenstva v každodennom živote. Salner, Peter – Beňušková, Zuzana (Eds.):. – Bratislava : SAV, 1999. – 69 s.
Trendy regionálneho a miestneho rozvoja na Slovensku. Beňušková, Zuzana – Danglová, Oľga (Eds.).- Bratislava : Ústav etnológie SAV, 2007. – 124 s.
Animačné aktivity medzi teóriou a praxou : zborník z konferencie konanej v Nitre 2.-3. júla 2008. Beňušková, Zuzana – Bocánová, Martina (Eds.)- Nitra : UKF, 2008. – 194 s. – ISBN 978-80-8094-443-8.
Jágerová Margita , Krausová Agáta, Voľanská Slavomíra : Etnológia v regiónoch. Ed. Z. Beňušková – I. Šusteková. UKF Nitra – Nitra 2019, ISBN 978-80-558-1468-1, 195 s.
Ambrózová, Jana – Jágerová, Margita – Bošelová, Miriama: VIDIEK – TRADIČNÝ, MODERNÝ, INŠPIRATÍVNY. Dediny roka Liptovská Teplička, Malé Dvorníky,  Soblahov, Vlachovo. Nitra, UKF, 2021, 200 s., ISBN   978-80-558-1777-4
.

Kvalifikačné práce:

Kandidátska dizertačná práca: Vplyv inštitúcií na formovanie obradovej kultúry (Základné vývinové tendencie). SAV Bratislava 1995, obhájená 1996.