Pedagogická činnosť/Teaching

Pedagogická činnosť

Metodológia sociálnych vied, Katedra etnológie a etnomuzikológie FF UKF v Nitre, 2013–2016

Regionálny rozvoj, Katedra etnológie a etnomuzikológie FF UKF v Nitre, 2014–2016

Religionistika pre etnológov, Katedra etnológie a etnomuzikológie FF UKF v Nitre, 2010–2016

Kultúrne regióny Slovenska, Katedra etnológie a etnomuzikológie FF UKF v Nitre, 2000–2016

Urbánna etnológia, Katedra etnológie a etnomuzikológie FF UKF v Nitre, 2000–2013

Dejiny každodennosti po roku 1948. Katedra etnológie a etnomuzikológie FF UKF v Nitre, 2010–2016

Etnické kategórie, Katedra etnológie a etnomuzikológie FF UKF v Nitre 2011–2016

Etnická štruktúra Slovenska, Katedra etnológie a etnomuzikológie FF UKF v Nitre, 2011–2013

Slováci v zahraničí, Katedra etnológie a etnomuzikológie FF UKF v Nitre, 2011–2012

 

Teaching

Cultural regions of Slovakia, Department of Ethnology and Ethnomusicology, FF UKF, Nitra, 2000 – 2016

Urban ethnology, Department of Ethnology and Ethnomusicology, FF UKF, Nitra, 2000 – 2013

History of everydayness after the year 1948. Department of Ethnology and Ethnomusicology, FF UKF, Nitra, 2010-2016

Ethnic cathegories, Department of Ethnology and Ethnomusicology, FF UKF, Nitra, 2011-2016

Ethnic structure of Slovakia,  Department of Ethnology and Ethnomusicology, FF UKF, Nitra, 2011-2013

Slovaks abroad, Department of Ethnology and Ethnomusicology, FF UKF, Nitra, 2011-2012