Projekty

 

Výskumné projekty

Vedecké projekty

Sociokultúrny vývin v obci Liptovská Teplička od druhej polovice 20. storočia. VEGA 01-0656-11,  2011-2013 (UKF Nitra) Vedúca projektu.

Vybrané kapitoly z dejín etnológie na Slovensku (osobnosti, inštitúcie). KEGA 090UK-4/2011, 2011–2013 (UKF Nitra) Vedúca projektu.

Čo je to sviatok v 21. storočí na Slovensku? K otázke sociálneho kontextu rituálov; projekt VEGA 2/0069/11; vedúca projektu K. Popelková; 2011–2013.

Naratívna každodennosť socializmu. VEGA 62030039, 2010-2012. Členka riešiteľského tímu.

Dejiny etnológie na Slovensku v 20. storočí. Inštitúcie, osobnosti, projekty, výsledky. VEGA: 1/0166/08, 2008–2010. (UKF Nitra) Vedúca projektu.

Naratívna každodennosť v kontexte historických zlomov v Česko(a)Slovensku po roku 1948, 1968, 1989, 1993 z pohľadu dynamiky vývoja hodnôt, VEGA 2/6059/26, 2006–2009. Členka riešiteľského tímu.

Etnologické súvislosti civilizačných a kultúrnych zmien každodennej kultúry na Slovensku.  VEGA 1/3750/06, Doba riešenia:2006-2008. (UKF Nitra) Členka riešiteľského tímu.

Miestny a regionálny rozvoj v kontexte európskej integrácie. VEGA 2/5104/25  2005–2007. Členka riešiteľského tímu.

Bautechnische, architektonische und soziale Verbesserungen von Plattenbausiedlungen in Wien und Bratislava INTERREG IIIA (Stavebné, architektonické a sociálne aspekty panelových sídlisk vo Viedni a Bratislave) 2003–2006 (Institut für Stadt und Regionalforschung ÖAW) – partnerka v projekte.

Dynamika kolektívnej identity v čase a priestore  VEGA grant 2/1050/21, vedúca riešiteľka: Zuzana Beňušková 2001–2003.

Akcia Rakúsko-Slovensko: Okrajové oblasti stredoeurópskych miest, štruktúra a dynamika sociálnych procesov s spôsobu bývania v priestore Viedne a Bratislavy. 2001-2002 Institut für Stadt- und Regionalforschung ÖAW Wien, partnerka v projekte.

Socio-kultúrne trendy slovenského vidieka: začleňovanie rozvojových programov do regionálnych a lokálnych rovín VEGA č. 2/7181/21, 2000–2002. Členka riešiteľského tímu.

Imigrácia ako faktor kultúrnych zmien v 20. storočí. VEGA 1/6122/99, 1999–2001. (UKF Nitra) Členka riešiteľského tímu.

Procesy diferenciácie lokálneho spoločenstva (na príklade skupinových vzťahov v mestskom a vidieckom prostredí);  1996–1998. Členka riešiteľského tímu.

​Dynamika sociálnych procesov v podmienkach veľkých miest strednej Európy (Odraz historických zmien v každodennom živote obyvateľov); 1993–1995. Členka riešiteľského tímu.

Bulhari na Slovensku-etnokultúrne charakteristiky a súvislosti, medzinárodný projekt SAV, BAV, 1999–2004. Členka riešiteľského tímu.

Research projects

Sociocultural trend in Liptovská Teplička since the second half of the 20th century. VEGA 01-0656-11,  2011-2013 (UKF Nitra) Vedúca projektu

Vybrané kapitoly z dejín etnológie na Slovensku (osobnosti, inštitúcie). KEGA 090UK-4/2011, 2011–2013 (UKF Nitra) principal investigator

History of Ethnology in Slovakia in 20th century. Institutions, personalities, projects and results. VEGA: 1/0166/08, 2008–2010. (UKF Nitra) principal investigator

The processes of differentiation of the local community (on the example of groups relations in the urban and rural environment);  1996–1998, member of the research team

Imigration as a Feature of Cultural Changes in 20th century. VEGA grant 1/6122/99, (UKF Nitra), member of the research team

Social and Cultural Trends in Slovak Countryside: Implying Developmental Programmes on Regional and Local Levels. VEGA grant 2/7181/21, , 2000–2002, member of the research team

Local and regional development. Context of European integration. VEGA 2/5104/25  2005–2007.VEGA 2/5104/25  2005–2007, member of the research team

Etnological relations in the civilization and cultural changes in the everyday culture in Slovakia. VEGA 1/3750/06, 2006-2008. (UKF Nitra) member of the research team

Narrative everydayness in the context of historical changes in the Czech(and)Slovakia after the year 1948, 1968, 1989, 1993 from the perspective of the dynamics of values’ development, VEGA 2/6059/26, 2006–2009. member of the research team

Narrative everydayness of the socialism. VEGA 62030039, 2010-2012. member of the research team

Bautechnische, architektonische und soziale Verbesserungen von Plattenbausiedlungen in Wien und Bratislava INTERREG IIIA (Stavebné, architektonické a sociálne aspekty panelových sídlisk vo Viedni a Bratislave) 2003–2006 (Institut für Stadt und Regionalforschung ÖAW) – project’s partner

Action Austria – Slovakia: Suburbian areas of the central Europeand cities, structure and dynamics of social processes in housing in Vienna and Bratislava, 2001-2002 Institut für Stadt- und Regionalforschung ÖAW Wien, project’s partner

Dynamics of Collective Identity in Time and Space. VEGA grant 2/1050/21, principal investigator: Zuzana Beňušková 2001–2003

Dynamics of social processes in the big cities in central Europe (Reflection of historical changes in the everyday life of the citizens); 1993–1995. member of the research team

Bulgarians in Slovakia: ethnocultural characteristics and relations, international project of SAS, BAV, 1999–2004. member of the research team